Thực hiện công văn số 7510/BGDĐT-KHTC ngày 9 tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học 2010 - 2011 theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, Trường Đại học Vinh xin báo cáo các nội dung theo yêu cầu của văn bản như sau:

Xem File đính kèm!