Thực hiện công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục thực hiện báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học 2012-2013 theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và đào tạo, Trường Đại học Vinh xin báo cáo các nội dung theo yêu cầu như sau:

Xem File đính kèm!