TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
VINH UNIVERSITY
Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2023 - 2024

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2023 - 2024

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học 2023 - 2024 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2022 - 2023

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2022 - 2023

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học 2022 - 2023 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2021 - 2022

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2021 - 2022

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học 2021 - 2022 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2020 - 2021

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2020 - 2021

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học 2020 - 2021 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 - 2020

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2019 - 2020

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học 2019 - 2020 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT