Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT

Tên chương trình đào tạo

Trình độ

Chu kỳ đánh giá

Bộ tiêu chuẩn

Link báo cáo

I

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM 2018

1.

Ngôn ngữ Anh

Đại học

01/9/2012-31/8/2017

Trong nước

Báo cáo

2.

Quản trị kinh doanh 

Đại học

01/9/2012-31/8/2017

Trong nước

Báo cáo

3.

Kỹ thuật Xây dựng

Đại học

01/9/2012-31/8/2017

Trong nước

Báo cáo

II

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM 2019

4.

Giáo dục Tiểu học

Đại học

01/9/2013-31/8/2018

Trong nước

Báo cáo

5.

Sư phạm Hóa học

Đại học

01/9/2013-31/8/2018

Trong nước

Báo cáo

6.

Kế toán

Đại học

01/9/2014-31/8/2019

Trong nước

Báo cáo

7.

 Luật kinh tế

Đại học

01/9/2014-31/8/2019

Trong nước

Báo cáo

8.

Giáo dục Mầm non

Đại học

01/9/2014-31/8/2019

Trong nước

Báo cáo

III

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM 2020

9.

Sư phạm Toán học

Đại học

01/09/2014 -31/12/2019

AUN-QA

Báo cáo

10.

Công nhệ thông tin

Đại học

01/09/2014 -31/12/2019

AUN-QA

Báo cáo

11.

Sư phạm Ngữ Văn

Đại học

01/09/2014 -31/12/2019

Trong nước

Báo cáo

12.

Sư phạm Địa lý

Đại học

01/09/2014 -31/12/2019

Trong nước

Báo cáo

13.

Công nghệ Thực phẩm

Đại học

01/09/2014 -31/12/2019

Trong nước

Báo cáo

14.

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Đại học

01/09/2014 -31/12/2019

Trong nước

Báo cáo

IV

KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM 2021

15.

Sư phạm Tiếng Anh

Đại học

01/01/2016-31/12/2020

Trong nước

Báo cáo

16.

Sư phạm Lịch sử

Đại học

01/01/2016-31/12/2020

Trong nước

Báo cáo

17.

Giáo dục thể chất

Đại học

01/01/2016-31/12/2020

Trong nước

Báo cáo

18.

Tài chính Ngân hàng

Đại học

01/01/2016-31/12/2020

Trong nước

Báo cáo

V

 KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM 2022

19.

Luật

Đại học

01/01/2017-31/12/2021

Trong nước

Báo cáo

20.

Kinh tế xây dựng

Đại học

01/01/2017-31/12/2021

Trong nước

Báo cáo

21.

Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông

Đại học

01/01/2017-31/12/2021

Trong nước

Báo cáo

22.

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

Đại học

01/01/2017-31/12/2021

Trong nước

Báo cáo

23.

Kỹ thuật Điện tử viễn thông

Đại học

01/01/2017-31/12/2021

Trong nước

Báo cáo

24.

Nuôi trồng thủy sản

Đại học

01/01/2017-31/12/2021

Trong nước

Báo cáo

25.

Quản lý giáo dục

Đại học

01/01/2017-31/12/2021

Trong nước

Báo cáo

26.

Quản lý Tài nguyên môi trường

Đại học

01/9/2017-1/8/2022

Trong nước

Báo cáo

27.

Công tác xã hội

Đại học

01/9/2017-1/8/2022

Trong nước

Báo cáo

28.

Sư phạm Vật lý

Đại học

01/9/2017-1/8/2022

Trong nước

Báo cáo

29.

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Đại học

01/9/2017-1/8/2022

Trong nước

Báo cáo