Tham dự cuộc họp có Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO, Ban Nghiên cứu xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO; Trưởng các khoa, viện; Chủ nhiệm 75 đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp trường Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá học phần tiếp cận CDIO; các phòng, trung tâm liên quan. GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì cuộc họp. Sau khi nghe TS. Nguyễn Xuân Bình - Trưởng Ban Nghiên cứu xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO báo cáo về những kết quả đã làm được, những tồn tại, hạn chế, những công việc cần phải khẩn trương hoàn thành, nghe ý kiến phát biểu thảo luận của đại biểu dự họp, biểu quyết của đại biểu về việc áp dụng chương trình đào tạo tiếp cận CDIO từ khóa 58, GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Nhà trường kết luận cuộc họp như sau:

1. Toàn trường khẩn trương làm công tác chuẩn bị để triển khai giảng dạy, học tập theo chương trình đào tạo tiếp cận CDIO từ khóa 58. Từ nay đến ngày 20/8/2017, mọi công tác chuẩn bị phải được hoàn thành. Giao cho Ban Nghiên cứu xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO, Phòng Đào tạo, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Phòng KH-TC, Phòng QT&ĐT, các đơn vị liên quan dưới sự chỉ đạo trực tiếp của PGS.TS. Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động, tổ chức kiểm tra, giám sát hàng tuần mọi công việc để đảm bảo tiến độ chuẩn bị.

2. Về các nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Ban Nghiên cứu xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO, Phòng Đào tạo, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế phối hợp với chủ nhiệm các đề tài khẩn trương hoàn thành và tổ chức nghiệm thu các đề tài Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá học phần tiếp cận CDIO. PGS.TS. Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn vị thực hiện, hoàn thành trước 10/8/2017.

2.2. Xây dựng quy chế đào tạo, trong đó cần làm rõ lý luận và công tác tổ chức dạy học tiếp cận CDIO, công tác kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận CDIO phù hợp với quy chế đào tạo đại học chính quy hiện hành. Dự thảo quy chế hoàn thành trước ngày 15/7/2017. Lấy ý kiến của các khoa, viện, các phòng ban liên quan, chủ nhiệm các đề tài và hoàn thiện, ban hành trước ngày 15/8/2017. PGS.TS. Thái Văn Thành - Phó Hiệu trưởng chỉ đạo Ban Nghiên cứu xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO triển khai thực hiện.

2.3. Hướng dẫn quy trình và phương pháp kiểm tra và đánh giá theo thang Bloom trong đào tạo tiếp cận CDIO. PGS.TS. Ngô Đình Phương chỉ đạo TS. Trần Đình Quang - Phó Giám đốc phụ trách và Trung tâm Đảm bảo chất lượng triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 5/9/2017.

2.4. Khẩn trương triển khai xây dựng hạ tầng CNTT phục vụ đào tạo tiếp cận CDIO theo Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống thông tin quản lý Trường Đại học Vinh. Trước mắt cần khẩn trương triển khai:

- Làm việc với Công ty TNHH Giải pháp phần mềm (CMC) để điều chỉnh phần mềm CMC sử dụng cho khóa 58 đảm bảo phục vụ tốt cho công tác đào tạo và chuyển dữ liệu từ phần mềm CMC sang phần mềm mới sau khi phần mềm mới đã hoàn thành.

- Hướng dẫn giảng viên giảng dạy 75 học phần đầu tiên xây dựng thống nhất trang cá nhân để tương tác với sinh viên trong quá trình dạy - học.

Giao TS. Hoàng Hữu Việt - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Trung tâm CNTT và Phòng Đào tạo chủ trì triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 25/8/2017.

2.5. Phòng Đào tạo tham mưu và chủ trì tổ chức 23 chủ nhiệm đề tài xây dựng đề cương chi tiết của các môn học được dạy trong học kỳ I năm học 2017 - 2018 đi tham quan, học tập công tác tổ chức giảng dạy và học tập tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trong tháng 8/2017.

Trên đây là kết luận của Hiệu trưởng Nhà trường tại cuộc họp bàn các giải pháp tiếp tục khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO. Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trong toàn trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.