Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Nắm vững các phạm trù, qui luật và nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin;

§  Nắm vững kiến thức cơ bản về lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

§  Nắm vững kiến thức cơ bản về Tư tưởng Hồ Chí Minh;

§  Nắm vững kiến thức cơ bản và hệ thống về lí luận chính trị;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

Kĩ năng

§  Có khả năng tham mưu, quản lí và năng lực tổ chức thực tiễn trên lĩnh vực giáo dục chính trị, tư tưởng;

§  Có khả năng nghiên cứu khoa học, chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực lí luận chính trị;

§  Biết vận dụng lí luận vào thực tiễn, có thể giải quyết được các vấn đề trong lĩnh vực chính trị;

§  Có khả năng tham gia, tư vấn vào cuộc đấu tranh tư tưởng, lí luận;

§  Có năng lực vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào các lĩnh vực công tác được giao;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định;

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Làm việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị;

§  Giảng dạy môn Chính trị ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, trường Chính trị cấp tỉnh (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Có khả năng tự học, nghiên cứu các vấn đề chính trị - xã hội;

§  Có khả năng học đại học văn bằng hai và tiếp tục học lên trình độ sau đại học.