Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Nắm vững lí thuyết và phương pháp thực hành công tác xã hội; có hiểu biết cơ bản về các khoa học liên quan như: Xã hội học, Tâm lí học, Dân tộc học, Văn hóa học, Quản trị nhân lực…;

§  Nắm vững kiến thức cơ bản về sự tác động của các vấn đề xã hội tới cá nhân, cộng đồng; hiểu biết về y tế công cộng phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe ban đầu;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

Kĩ năng

§  Kĩ năng thực hành nghề nghiệp công tác xã hội như: Công tác xã hội với cá nhân, Công tác xã hội với nhóm và Công tác xã hội với cộng đồng;

§  Kĩ năng đánh giá, triển khai, tư vấn và đề xuất xây dựng, điều phối các chương trình phát triển cộng đồng và các chính sách xã hội;

§  Kĩ năng nghiên cứu khoa học và hướng dẫn thực hành công tác xã hội;

§  Sử dụng thành thạo các phương tiện kĩ thuật hiện đại phục vụ cho công tác chuyên môn (máy ghi âm, máy chụp ảnh, máy quay phim, projector…);

§  Kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn và kĩ năng thực hành công tác xã hội;

§  Có tấm lòng nhân ái, chia sẻ, tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong thực hành công tác xã hội.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Cán bộ, viên chức trong các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội cần sử dụng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn về công tác xã hội như: ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các lĩnh vực bảo vệ và trợ giúp cộng đồng, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, toà án, bệnh viện, trường học…;

§  Nghiên cứu viên hoặc cán bộ tư vấn trong các chương trình nghiên cứu xã hội, cải thiện dân sinh, qui hoạch đô thị, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng và chính sách xã hội;

§  Giáo viên ở các cơ sở đào tạo về công tác xã hội (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ trong các lĩnh vực chuyên sâu về ngành Công tác xã hội và các lĩnh vực liên quan khác.