Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Nắm vững các văn bản qui phạm pháp luật về tài chính - kế toán;

§  Có kiến thức cơ bản về quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức tài liệu, dữ liệu kế toán;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

Kĩ năng

§  Thành thạo việc thu thập, xử lí, kiểm tra và ghi chép chứng từ, sổ kế toán;

§  Lập và phân tích các báo cáo kế toán - tài chính, báo cáo kế toán quản trị cơ bản để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính;

§  Lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm;

§  Sử dụng thành thạo một số phần mềm kế toán phổ biến trên thị trường hiện nay;

§  Thành thạo trong việc soạn thảo văn bản và hợp đồng kinh tế;

§  Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; kĩ năng đàm phán, thương lượng; khả năng trình bày, thuyết trình; khả năng tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, trung thực khách quan, chính xác; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Có tinh thần cải tiến, sáng tạo và linh hoạt trong công việc.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Phòng Kế toán, phòng Kế hoạch-Tài chính ở các loại hình doanh nghiệp, các cơ quan quản lí nhà nước, đơn vị sự nghiệp và tổ chức chính trị - xã hội;

§  Nghiên cứu, giảng dạy (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) Kế toán tại các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Học sau đại học về chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp và các chuyên ngành tương ứng khác.