Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Có kiến thức cơ sở ngành đáp ứng việc học các môn chuyên ngành và nghiên cứu chuyên sâu;

§  Có kiến thức chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động Công nghệ Thông tin (CNTT); nắm vững một trong các công nghệ lập trình tiên tiến: .Net, Java, Web, mã nguồn mở; có đủ tri thức và khả năng để tiếp cận với công nghệ mới theo chuyên ngành được đào tạo;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

Kĩ năng

§  Có khả năng tự học, có phương pháp tiếp thu công nghệ mới, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin trên Internet;

§  Tiếp cận nhanh, vận hành khai thác, bảo trì và phát triển hạ tầng CNTT; trình bày, tư vấn và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực CNTT; quản lí các dự án CNTT;

§  Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề mới trong ngành CNTT; biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kĩ năng tư duy sáng tạo;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

            Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp, hòa nhập và gắn bó với tập thể, cộng đồng.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Các bộ phận vận hành và ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp;

§  Các công ti lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học; các công ti phát triển phần mềm, thiết kế website, gia công phần mềm; các công ti tư vấn - thiết kế giải pháp mạng, giải pháp CNTT cho doanh nghiệp;

§  Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực CNTT.

 

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Tiếp tục nâng cao trình độ để đảm nhận những chức vụ cao trong quản lí CNTT: Quản trị dự án, Thiết kế hệ thống, Chủ trì CNTT trong cơ quan;

§  Có khả năng học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về các chuyên ngành tương ứng.