Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Nắm vững kiến thức đại cương về khoa học môi trường, mối quan hệ giữa môi trường và con người, ô nhiễm môi trường, các quá trình biến đổi vật lí, hóa học và sinh học của môi trường nước, môi trường không khí, môi trường đất; các biện pháp quản lí và công nghệ xử lí ô nhiễm môi trường;

§  Hiểu biết và nắm vững các tiêu chuẩn môi trường, luật và chính sách về môi trường của Việt Nam;

§  Nắm vững các phương pháp phân tích môi trường, quan trắc môi trường, đánh giá tác động môi trường và kiểm soát môi trường;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

Kĩ năng

§  Biết tiếp cận các vấn đề thực tế về môi trường, tư vấn môi trường cho các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp;

§  Đề xuất các giải pháp quản lí và công nghệ xử lí ô nhiễm, lập dự án đánh giá tác động môi trường;

§  Có khả năng sử dụng thiết bị để phân tích các chỉ tiêu về chất lượng môi trường;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Coi trọng việc bảo vệ và cải thiện môi trường; tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường;

§  Có tinh thần say mê với công việc, luôn tiếp cận và cập nhật các văn bản pháp lí và công nghệ hiện đại trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Làm việc trong các cơ quan quản lí nhà nước về môi trường;

§  Làm việc trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, ban quản lí các khu công nghiệp, công ti tư vấn thiết kế và các dự án xây dựng cơ bản;

§  Các tổ chức phi chính phủ (NGO) trong nước và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực môi trường;

§  Giảng dạy môn Khoa học môi trường tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm);

§  Nghiên cứu viên (ứng dụng, triển khai) tại các viện, trung tâm nghiên cứu của các bộ, ngành, các trường đại học.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về chuyên ngành Môi trường hoặc chuyển đổi học ở các chuyên ngành gần.