Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Có đủ kiến thức toán, khoa học tự nhiên và kiến thức cơ bản của nhóm ngành kinh tế và kinh tế đầu tư đáp ứng việc tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn liên quan đến ngành đào tạo;

§  Nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế và kinh tế đầu tư để giải thích các vấn đề nảy sinh trong quá trình đầu tư kinh tế như quản lí, kế hoạch hóa, tư vấn, lập, thẩm định, quản lí, đấu thầu dự án đầu tư,…;

§  Có kiến thức sâu về chuyên ngành như lập dự án đầu tư, quản lí dự án đầu tư, kinh tế đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, quản trị rủi ro đầu tư, phân tích chi phí lợi ích… có thể phân tích, đánh giá các vấn đề nảy sinh trong quá trình đầu tư; quản lí đầu tư… đánh giá tác động qua lại của đầu tư đối với phát triển kinh tế và thực hiện phát triển bền vững;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B; có thể sử dụng một số phần mềm thống kê chuyên dụng;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

Kĩ năng

§  Có khả năng lập luận, tư duy hệ thống, tư duy nghề nghiệp, nghiên cứu các vấn đề trong lĩnh vực kinh tế đầu tư;

§  Có thể nhận thức được bối cảnh xã hội, ngoại cảnh và bối cảnh tổ chức trong lĩnh vực kinh tế đầu tư để thành công trong công việc;

§  Có khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn; bước đầu hình thành năng lực sáng tạo, phát triển trong nghề nghiệp như khả năng hoạch định chính sách đầu tư, chiến lược đầu tư, phân tích hoạt động kinh doanh; kĩ năng soạn thảo, xây dựng chiến lược đầu tư, kế hoạch đầu tư; khả năng xây dựng qui chế đấu thầu, nắm vững công tác lập dự án đầu tư, có khả năng tổ chức và quản lí tốt hoạt động đầu tư và quản lí dự án đầu tư; kĩ năng huy động vốn, tư vấn mua bán và sát nhập doanh nhiệp, tư vấn cổ phần hóa; kĩ năng tham gia các hoạt động tư vấn, tham mưu các vấn đề kinh tế nói chung và kinh tế đầu tư cho các cơ quan, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;

§  Có thể sử dụng các kiến thức lí thuyết và thực tiễn được trang bị để phân tích, tổng hợp và giải quyết một vấn đề cụ thể trong lĩnh vực kinh tế đầu tư;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Có tinh thần cải tiến, sáng tạo và linh hoạt trong công việc.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Chuyên viên tư vấn, lập dự án đầu tư, chuyên gia phân tích, cán bộ hoạch định chính sách và cán bộ quản lí tại các cơ quan quản lí nhà nước về kinh tế;

§  Cán bộ quản lí, chuyên gia tư vấn tại các dự án phát triển, các tổ chức phát triển;

§  Nghiên cứu viên và giảng viên tại các cơ sở đào tạo và cơ quan nghiên cứu về kinh tế.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Học sau đại học chuyên ngành Kinh tế đầu tư và các chuyên ngành tương ứng khác.