Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Có hệ thống kiến thức cơ bản, thực tiễn và hiện đại về kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn, phát triển bền vững, hệ thống nông nghiệp, quản trị doanh nghiệp nông nghiệp, lập và quản lí dự án nông nghiệp, kinh tế nông hộ, marketing nông nghiệp, chiến lược và kế hoạch phát triển nông nghiệp;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B, sử dụng được một trong các phần mềm xử lí thống kê trong kinh tế và nông nghiệp;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

Kĩ năng

§  Có thể lập kế hoạch, xây dựng và quản lí dự án nông nghiệp; tổ chức và thực hiện các dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn, kinh tế nông hộ, marketing nông nghiệp, kế toán nông nghiệp;

§  Có thể thực hiện nghiên cứu triển khai và chuyển giao khoa học công nghệ vào thực tiễn kinh tế -sản xuất;

§  Có tư duy sáng tạo, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn kinh tế và nông nghiệp;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm, khả năng tổ chức, quản lí các hoạt động nhóm và thuyết trình; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Có tinh thần đoàn kết, tinh thần vượt khó, học tập nâng cao năng lực và trình độ;

§  Có sự cảm thông, chia sẻ với người dân, đặc biệt là người nghèo; có sự trăn trở trước sự phát triển của Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn;

§  Các cơ quan nông nghiệp và phát triển nông thôn từ cấp xã đến cấp trung ương;

§  Các doanh nghiệp, công ti, nhà máy thuộc lĩnh vực Nông nghiệp;

§  Các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao và hoàn thiện kiến thức thuộc lĩnh vực Kinh tế nông nghiệp và các lĩnh vực khác có liên quan;

§  Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) trong lĩnh vực Kinh tế nông nghiệp.