Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Nắm vững kiến thức cơ bản về Lịch sử thế giới, Lịch sử Việt Nam; hiểu biết sâu về một trong các chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam, Lịch sử thế giới, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử văn hóa Việt Nam; có kiến thức liên ngành cần thiết của khoa học xã hội và nhân văn;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

Kĩ năng

§  Có khả năng nghiên cứu, biên soạn tài liệu về lịch sử thế giới, lịch sử dân tộc và lịch sử địa phương;

§  Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu, phổ biến tri thức lịch sử; tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước;

§  Sử dụng thành thạo các phương tiện kĩ thuật hiện đại (máy ảnh, máy quay camera, máy tính, projector,…) vào nghiên cứu lịch sử, có khả năng khai thác và sử dụng thông tin trên mạng internet;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Say mê nghiên cứu và có ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị của khoa học Lịch sử; thường xuyên cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp nghiên cứu;

§  Có ý thức tìm tòi, phổ biến kiến thức Lịch sử trong cộng đồng.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Cán bộ trong các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực am hiểu kiến thức lịch sử;

§  Cán bộ nghiên cứu lịch sử ở các viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng;

§  Giảng dạy lịch sử ở các cơ sở giáo dục, đào tạo (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ trong các lĩnh vực chuyên sâu về Lịch sử và các lĩnh vực có liên quan khác.