Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Có kiến thức cơ bản về các lĩnh vực Luật học;

§  Có kiến thức chuyên môn vững chắc về ngành Luật học nói chung; hiểu biết sâu về một trong các chuyên ngành: Luật hành chính - nhà nước, Luật kinh tế - quốc tế và Luật tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế;

§  Có kiến thức cơ bản để giải quyết các mối quan hệ trong tổ chức, điều hành, quản lí;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

năng

§  Có năng lực vận dụng lí thuyết vào công tác chuyên môn, vận dụng các kiến thức chuyên ngành vào giải quyết các vụ án; có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc về pháp luật;

§  Có khả năng tư vấn pháp luật, tham gia các phiên tòa, giải quyết các vụ án, vụ việc một cách hiệu quả;

§  Có kĩ năng lập luận, thuyết trình, viết báo cáo;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Có ý thức vượt khó, tinh thần và trách nhiệm cao trong tự học và công tác.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước; các văn phòng tư vấn pháp luật, các văn phòng luật sư; các cơ quan nhà nước như tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra, ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban, ngành tại các địa phương; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm); viện nghiên cứu, các tổ chức hợp tác quốc tế.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Tiếp tục học tập nâng cao và hoàn chỉnh kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên sâu ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Luật học;

§  Đủ năng lực để nghiên cứu chuyên sâu về khoa học pháp lí cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật.