Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Có kiến thức cơ bản, chuyên sâu về hành chính giáo dục và quản lí giáo dục trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác; có đủ kiến thức chuyên ngành sư phạm liên quan đến quá trình giáo dục và dạy học ở các cơ sở giáo dục;

§  Nắm vững các kiến thức cơ bản, hiện đại và cập nhật về chính trị, văn hóa, quản lí nói chung và quản lí giáo dục nói riêng;

§  Nắm vững những kiến thức cơ bản, hiện đại về phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học quản lí giáo dục;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

năng

§  Có năng lực vận dụng kiến thức vào hoạt động hành chính giáo dục và quản lí giáo dục ở các cơ sở văn hóa - giáo dục, các tổ chức kinh tế - xã hội;

§  Có khả năng giám sát, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục và việc thực hiện các chức năng quản lí giáo dục;

§  Có kĩ năng tự học, nghiên cứu khoa học giáo dục nói chung và khoa học quản lí giáo dục nói riêng;

§  Có khả năng đáp ứng các dịch vụ giáo dục cho các cá nhân và các tổ chức xã hội có nhu cầu về phát triển và quản lí giáo dục;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có phẩm chất đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên;

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Chuyên viên trong các cơ quan quản lí giáo dục và các cơ sở đào tạo;

§  Chuyên viên phụ trách công tác văn hóa - giáo dục trong các cơ quan, chính quyền các cấp và các tổ chức văn hóa - giáo dục cộng đồng;

§  Cán bộ nghiên cứu trong các cơ quan nghiên cứu về quản lí giáo dục;

§  Giảng viên chuyên ngành quản lí giáo dục trong các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành tương ứng.