Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Có kiến thức cơ bản về khoa học quản lí, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và xã hội học;

§  Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là quản lí trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

năng

§  Có kĩ năng quản lí, nghiên cứu đề xuất chính sách văn hóa;

§  Có kĩ năng điều hành các tổ chức quản lí và hoạt động văn hóa, nghệ thuật ở các cấp; kĩ năng dân vận;

§  Sử dụng thành thạo các phương tiện kĩ thuật trong việc quản lí, tổ chức hoạt động văn hóa (máy ảnh, máy quay camera, máy ghi âm, projector...), có khả năng khai thác và sử dụng thông tin trên mạng internet;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Có tinh thần tự giác, năng động, sáng tạo, khả năng liên kết nghiên cứu khoa học, nắm vững đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật;

§  Say mê nghiên cứu và có ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa; thường xuyên cập nhật kiến thức, đổi mới phương pháp nghiên cứu;

§  Có ý thức tìm tòi, phổ biến giá trị văn hóa, nghệ thuật trong cộng đồng.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Cán bộ trong các cơ quan quản lí thiết chế văn hóa ở cơ sở như: thư viện, bảo tàng, sở Văn hóa - Thông tin, phòng Văn hóa - Thông tin, các cơ quan báo chí...; các cơ quan quản lí nhà nước về văn hóa;

§  Nghiên cứu và giảng dạy (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) ngành Văn hóa, Quản lí văn hóa tại các cơ sở đào tạo và các cơ quan văn hóa - thông tin;

§  Cán bộ trong các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực am hiểu kiến thức về văn hóa, nghệ thuật.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ trong các lĩnh vực chuyên sâu về khoa học quản lí, về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và các lĩnh vực có liên quan khác.