Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Hiểu rõ những nguyên lí căn bản về quản trị doanh nghiệp và các chức năng quản trị cơ bản trong doanh nghiệp; hiểu rõ đặc điểm, phương thức hoạt động, quản lí của các loại hình doanh nghiệp và đặc điểm của các ngành sản xuất kinh doanh;

§  Hiểu rõ cơ cấu tổ chức, các nguyên tắc tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

§  Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan đến quản trị doanh nghiệp thuộc các ngành nghề kinh doanh khác nhau;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

năng

§  Lập và triển khai các hoạt động nghiên cứu và phát triển các vấn đề quản trị doanh nghiệp;

§  Hoạch định và xây dựng chiến lược, chính sách kinh doanh;

§  Có khả năng nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp;

§  Tổ chức, quản lí và điều hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

§  Có kĩ năng giao tiếp và kĩ năng đàm phán;

§  Có phương pháp làm việc khoa học và chuyên nghiệp;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có tinh thần đoàn kết, trung thực, hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp, đối tác;

§  Có ý thức cải tiến, sáng tạo và linh hoạt trong công việc;

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Đảm nhận những công việc quản trị như: quản trị sản xuất, quản trị chiến lược, quản trị dự án kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị nhân lực, quản trị bán hàng, quản trị cung ứng hàng hóa và dịch vụ thương mại trong các loại hình doanh nghiệp và các cơ quan quản lí Nhà nước, các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội;

§  Nghiên cứu, giảng dạy (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) tại các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Có thể học sau đại học về chuyên ngành Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành liên quan khác.