Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Nắm vững lí thuyết tài chính tiền tệ, lí thuyết tài chính công, lí thuyết quản trị tài chính và ngân hàng;

§  Nắm vững nghiệp vụ tài chính, ngân hàng, các văn bản qui phạm pháp luật về hoạt động tài chính, ngân hàng; các nghiệp vụ huy động vốn, thẩm định tín dụng, thanh toán quốc tế;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

Kĩ năng

§  Vận dụng các kĩ thuật phân tích định lượng của lí thuyết tài chính tiền tệ, lí thuyết tài chính công, lí thuyết quản trị tài chính và ngân hàng vào hoạt động thực tế;

§  Thiết lập, thẩm định và quản lí dự án đầu tư;

§  Phân tích, khảo sát, nghiên cứu thị trường tài chính để hoạch định chiến lược kinh doanh;

§  Sử dụng công cụ thống kê trong nhận diện và phân tích các vấn đề tài chính ngân hàng;

§  Có kĩ năng soạn thảo văn bản, hợp đồng kinh tế, kĩ năng đàm phán, giao tiếp;

§  Có phương pháp làm việc khoa học và có tính chuyên nghiệp;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Có ý thức phục vụ xã hội, cộng đồng; có tinh thần cải tiến, sáng tạo và linh hoạt trong công việc.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Làm việc tại các cơ quan quản lí nhà nước về tài chính - ngân hàng và viện nghiên cứu kinh tế, tài chính, ngân hàng;

§  Làm việc tại các tổ chức tài chính trung gian (các ngân hàng thương mại, các quĩ đầu tư thuộc các khu vực, các công ti tài chính, công ti chứng khoán…);

§  Chuyên gia phân tích tài chính, giữ các vị trí liên quan đến quản trị tài chính trong các loại hình doanh nghiệp;

§  Giảng dạy (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Có thể tiếp tục học ở bậc sau đại học về chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và các ngành liên quan khác.