Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Nắm vững kiến thức về Vật lí đại cương, Vật lí lí thuyết, Vật lí thực nghiệm, Toán cho Vật lí;

§  Có kiến thức chuyên sâu về một trong các lĩnh vực Vật lí lượng tử, Vật lí chất rắn, Quang học - Quang phổ, Vật lí tin học, Điện tử - Viễn thông;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B, sử dụng thành thạo Công nghệ thông tin để hỗ trợ cho nghiên cứu Vật lí;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, sử dụng được ngoại ngữ trong nghiên cứu Vật lí.

năng

§  Thao tác thành thạo khi xử lí định lượng các số liệu thực nghiệm và phân tích vấn đề một cách định tính;

§  Trình bày thông tin một cách logic, chính xác, rõ ràng; có khả năng phân tích, đánh giá vấn đề trên cơ sở các chứng cứ và các nguyên tắc khoa học; xây dựng các lập luận logic trong nghiên cứu cơ bản về Vật lí;

§  Có khả năng nắm bắt các vấn đề và biết cách áp dụng các nguyên tắc phù hợp trong việc mô tả các bài toán vật lí;

§  Kĩ năng sử dụng các công cụ toán học trong nghiên cứu Vật lí;

§  Có khả năng vận dụng các khái niệm và nguyên tắc cơ bản đã học được để nghiên cứu các lĩnh vực Vật lí chuyên sâu (Vật lí lượng tử, Vật lí chất rắn, Điện tử - Viễn thông, Quang học - Quang phổ, Vật lí tin học);

§  Có kĩ năng quản lí thời gian tốt trong việc thực hiện các kế hoạch đề ra;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;

§  Sẵn sàng đấu tranh ủng hộ, bảo vệ quan điểm khoa học chân chính; có lòng dũng cảm trong việc chống lại các quan điểm phản khoa học;

§  Yêu thích Vật lí; ham tìm hiểu, khám phá về Vật lí và khuyến khích người khác cùng tham gia tìm hiểu để hiểu rõ hơn các giá trị của Vật lí học.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Làm việc tại các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học liên quan đến Vật lí, kĩ thuật;

§  Làm việc tại các cơ sở ứng dụng khoa học kĩ thuật trên các lĩnh vực: Cơ - Điện, Bưu chính - Viễn thông, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thiết bị khoa học - kĩ thuật;

§  Giảng dạy Vật lí tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung học phổ thông, trung học cơ sở (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành tương ứng;

§  Học văn bằng hai các ngành khoa học tự nhiên, kinh tế, kĩ thuật, công nghệ.