Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Nắm vững kiến thức cơ bản và có hệ thống về Việt Nam học và kiến thức của các khoa học có liên quan như Văn hóa học, Địa phương học,…;

§  Nắm vững kiến thức cơ bản, nền tảng của khoa học Du lịch; kiến thức khoa học và hiện đại về các chuyên ngành khác nhau của Du lịch học như Văn hóa du lịch, Hướng dẫn du lịch, Khách sạn - Nhà hàng,…;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

Kĩ năng

§  Nghiên cứu và thuyết trình về đất nước, con người Việt Nam (lịch sử, địa lí, văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, tập quán, tín ngưỡng,...);

§  Có kĩ năng, nghiệp vụ cơ bản về văn hóa du lịch, hướng dẫn du lịch, kinh doanh, quản lí khách sạn, lữ hành;

§  Sử dụng thành thạo phương tiện kĩ thuật trong các hoạt động du lịch (máy ảnh, máy quay camera, máy ghi âm, projector,…);

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Có tình yêu quê hương đất nước; có ý thức bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa trong học tập, nghiên cứu và hoạt động du lịch.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Hướng dẫn viên du lịch, quản lí và kinh doanh du lịch cho các công ti lữ hành, các tổ chức kinh doanh du lịch, các khách sạn, nhà hàng trong và ngoài nước;

§  Cán bộ trong các cơ quan, đoàn thể, tổ chức có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực am hiểu về Việt Nam học, Du lịch học;

§  Nghiên cứu và giảng dạy (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) Việt Nam học, Du lịch học tại các cơ sở đào tạo và cơ quan văn hóa - thông tin - du lịch.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Tiếp tục học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ trong các lĩnh vực chuyên sâu về ngành Việt Nam học, Du lịch học và các lĩnh vực có liên quan khác.