Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Có kiến thức cơ bản và hệ thống về cấu trúc cơ thể các nhóm sinh vật; sự đa dạng các nhóm sinh vật ở các môi trường sống và các hệ sinh thái; kiến thức về các hiện tượng, cơ chế và quá trình sinh học xẩy ra ở các cấp độ tổ chức sống; nắm vững các qui luật di truyền và tiến hóa của sinh giới;

§  Nắm vững các phương pháp tiến hành thí nghiệm sinh học;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

năng

§  Có năng lực tổ chức và nghiên cứu ở các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu, cơ sở sản xuất liên quan đến Sinh học;

§  Biết xây dựng các giả thuyết khoa học, lập kế hoạch thực hiện nghiên cứu khoa học, ứng dụng lí thuyết khoa học vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống;

§  Vận dụng thành thạo các phương pháp nghiên cứu khoa học Sinh học;

§  Có khả năng thích ứng, tiếp cận các vấn đề nghiên cứu phù hợp với sự phát triển của khoa học Sinh học;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Có hành vi ứng xử và ý thức sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Làm việc tại các cơ quan quản lí nhà nước về tài nguyên sinh vật và bảo tồn thiên nhiên;

§  Làm việc tại các trung tâm nghiên cứu về tài nguyên sinh vật; các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên trong cả nước;

§  Chuyên gia cho các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ về nghiên cứu, bảo tồn đa dạng sinh học; tham gia vào lĩnh vực đánh giá tài nguyên và tác động môi trường;

§  Công tác trong các lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi, lâm nghiệp;

§  Giảng viên, kĩ thuật viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, giáo viên Sinh học ở trường trung học phổ thông, trung học cơ sở (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Tiếp tục học tập ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ thuộc các chuyên ngành Sinh học, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp, Bảo tồn đa dạng sinh học, Quản lí tài nguyên và đánh giá tác động môi trường hoặc chuyển đổi học ở các chuyên ngành gần.