Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ kĩ thuật điện, điện tử. Am hiểu công nghệ tiên tiến về các thiết bị điện và hệ thống điện;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B; sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong công nghệ kĩ thuật điện, điện tử;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, có thể đọc hiểu các tài liệu kĩ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Kĩ năng

§  Có khả năng tư vấn, thiết kế, quản lí thi công các công trình thuộc ngành điện, điện tử;

§  Kĩ năng vận hành, quản lí điều hành: có kĩ năng vận hành các hệ thống điện, điện tử, các hệ thống tự động hóa cũng như quản lí, điều hành hoạt động trong doanh nghiệp;

§  Kĩ năng phân tích và xử lí thông tin: có khả năng phân tích và xây dựng các mô hình, các yêu cầu và giới hạn mục tiêu thiết kế và ứng dụng, thông qua các phần mềm mô phỏng, mô hình hóa các hệ thống trong ngành điện, điện tử;

§  Kĩ năng giải quyết vấn đề: có kĩ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong ngành điện, điện tử thông qua các phần mềm chuyên dùng và đồ án môn học;

§  Kĩ năng giao tiếp: có kĩ năng trình bày những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế,... thông qua các báo cáo kĩ thuật theo tiêu chuẩn chuyên ngành hay các báo cáo thuyết trình chuyên môn;

§  Kĩ năng làm việc theo nhóm: có kĩ năng làm việc hiệu quả trong các vai trò khác nhau như tổ chức, quản lí, thực hiện để đạt hiệu quả từ nhóm sinh viên có những sở thích, môi trường sống và trình độ kĩ thuật chuyên môn khác nhau.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Sẵn sàng đấu tranh ủng hộ, bảo vệ quan điểm khoa học chân chính; dũng cảm trong việc chống lại các quan điểm phản khoa học;

§  Yêu thích ngành học; đam mê tìm hiểu, khám phá về công nghệ kĩ thuật điện, điện tử.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Các nhà máy và các khu công nghiệp sử dụng các thiết bị điện, điện tử;

§  Các nhà máy điện và các trung tâm truyền tải điện năng;

§  Các viện, trung tâm tâm nghiên cứu và phát triển về công nghệ điện, điện tử;

§  Các phòng, ban quản lí dự án về điện, điện tử.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành tương ứng;

§  Học văn bằng hai các ngành khoa học tự nhiên, kinh tế, kĩ thuật và công nghệ.