Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục quốc phòng;

§  Có kiến thức tổng quát về quá trình công nghệ và tổ chức sản xuất lĩnh vực Hóa học;

§  Hiểu biết về cấu tạo và nguyên lí hoạt động của các máy móc, thiết bị cơ bản trong công nghệ kĩ thuật hóa học, các thiết bị chuyên dùng trong công nghệ hóa dược và mĩ phẩm để quản lí, vận hành cũng như điều khiển hệ thống thiết bị trong quá trình sản xuất dược phẩm và mĩ phẩm;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B và tin học chuyên ngành đáp ứng công tác chuyên môn;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, có thể đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành và giao tiếp thông thường.

Kĩ năng

§  Có kĩ năng thực hành cao về công nghệ kĩ thuật hóa học đáp ứng yêu cầu sản xuất trong lĩnh vực Hóa dược - Hóa mĩ phẩm;

§  Có khả năng chỉ đạo, tổ chức sản xuất và triển khai công nghệ sản xuất vào điều kiện thực tế tại các cơ sở công nghiệp hóa học nói chung và trong lĩnh vực Hóa dược - Hóa mĩ phẩm nói riêng;

§  Có khả năng phân tích, đánh giá chất lượng của các sản phẩm trong công nghệ sản xuất dược phẩm và mĩ phẩm;

§  Xây dựng và triển khai các hệ thống quản lí chất lượng như ISO, GMP, … ở các cơ sở sản xuất dược phẩm và mĩ phẩm;

§  Có khả năng tiếp cận nhu cầu thị trường, nghiên cứu, tiếp thu và triển khai các công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới;

§  Có kĩ năng giao tiếp và làm việc nhóm; thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp;

§  Có kĩ năng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công tác.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp, hòa nhập cộng đồng và gắn bó với tập thể;

§  Có tác phong làm việc khoa học, sáng tạo, có ý thức tự học, tự nghiên cứu để làm chủ công nghệ hiện đại trong lĩnh vực công nghệ hóa học.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Kĩ sư công nghệ điều hành hệ thống sản xuất; cán bộ kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm và R&D tại các công ti, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc lĩnh vực Hóa học nói chung và lĩnh vực Hóa dược và Mĩ phẩm nói riêng;

§  Đảm nhận công tác nghiên cứu và giảng dạy tại các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo trong lĩnh vực công nghệ kĩ thuật hóa học và hóa dược-mĩ phẩm.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Có thể tiếp tục học tập để nâng cao trình độ ở bậc học cao hơn trong các lĩnh vực: Công nghệ kĩ thuật hóa học, Công nghệ Hóa dược - Hóa mĩ phẩm, Công nghệ thực phẩm.