Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Có kiến thức hệ thống và hiện đại về công nghệ thực phẩm;

§  Hiểu biết về các qui trình sản xuất cơ bản trong công nghệ chế biến thực phẩm;

§  Hiểu biết về cấu tạo và nguyên lí hoạt động của máy móc, thiết bị cơ bản trong công nghệ chế biến thực phẩm để vận hành, khắc phục sự cố và nâng cao hiệu suất của máy; có khả năng thiết kế các máy thực phẩm;

§  Có kiến thức cơ bản về các hệ thống quản lí chất lượng như: HACCP, ISO 2000 và có thể vận dụng vào cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B và tin học chuyên ngành đáp ứng công tác chuyên môn;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

Kĩ năng

§  Xây dựng kế hoạch sản xuất, lập dự án; điều hành và quản lí công nghệ, kĩ thuật cho các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm;

§  Đọc và phân tích được các bản vẽ kĩ thuật: bản vẽ mặt bằng nhà máy, phân xưởng, thiết bị, dây chuyền công nghệ sản xuất thực phẩm; tính toán, thiết kế, xây dựng, vận hành và kiểm soát được dây chuyền công nghệ, hệ thống máy - thiết bị trong sản xuất thực phẩm;

§  Phân tích xác định được các chỉ tiêu vi sinh, hóa sinh, hóa lí và cảm quan của thực phẩm; đánh giá được chất lượng nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm, giá trị dinh dưỡng, kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm của nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm;

§  Có khả năng tiếp cận nhu cầu thị trường, nghiên cứu, tiếp thu và triển khai các công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu để năng cao trình độ trong các lĩnh vực chuyên sâu về công nghệ thực phẩm và lĩnh vực khác có liên quan như: công nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch;

§  Có kĩ năng giao tiếp; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp.

Thái độ

§  Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, yêu nghề, đủ sức khỏe tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp, khoa học, sáng tạo;

§  Có ý thức tự học, tự nghiên cứu để làm chủ công nghệ hiện đại trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Kĩ sư công nghệ, phụ trách kĩ thuật, phòng R&D, bộ phận đảm bảo chất lượng (QA) quản lí chất lượng (QC) ở các nhà máy, cơ sở chế biến thực phẩm; cán bộ phân tích hoặc quản lí nhà nước về thực phẩm;

§  Giảng viên và cán bộ nghiên cứu về khoa học thực phẩm ở các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Có thể học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về khoa học thực phẩm hoặc các ngành khoa học khác có liên quan.