Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Nắm vững kiến thức cơ sở liên quan đến chuyên ngành đào tạo, biết vận dụng các kiến thức đó vào chuyên ngành kĩ thuật xây dựng công trình giao thông;

§  Nắm vững kiến thức ngành kĩ thuật xây dựng công trình giao thông và có thể vận dụng để tính toán thiết kế, lập biện pháp, tổ chức, quản lí, điều hành thi công; biết vận dụng công nghệ mới trong xây dựng công trình giao thông;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B; có thể sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ thiết kế, thi công và quản lí xây dựng công trình giao thông;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, có thể đọc hiểu các tài liệu kĩ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh.

Kĩ năng

§  Có kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề của thực tế nghề nghiệp trong tư vấn thiết kế, thi công, khảo sát, lập dự toán công trình giao thông;

§  Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ thiết kế, thi công và quản lí công trình giao thông;

§  Có khả năng thiết kế các công trình giao thông;

§  Lập biện pháp kĩ thuật thi công, tổ chức và điều hành thi công;

§  Có khả năng tư vấn giám sát, quản lí chất lượng công trình giao thông;

§  Có khả năng độc lập nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kĩ thuật, công nghệ trong chuyên môn, nghề nghiệp;

§  Có kĩ năng làm việc theo nhóm, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Có trách nhiệm khi giải quyết các vấn đề khoa học - kĩ thuật và công nghệ;

§  Có tinh thần học hỏi, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Các công ti, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực công trình giao thông;

§  Các cơ quan nhà nước về lĩnh vực quản lí và đầu tư xây dựng công trình giao thông;

§  Viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Có khả năng tự học và nâng cao trình độ học vấn suốt đời;

§  Có khả năng tiếp tục học ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.