Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Hiểu rõ và vận dụng được kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành và liên ngành vào các lĩnh vực chuyên môn Nuôi trồng Thủy sản (NTTS) và các lĩnh vực liên quan;

§  Nắm vững và vận dụng thành thạo một trong các nội dung thuộc lĩnh vực chuyên ngành sau: Nuôi thuỷ sản nội địa, Nuôi thủy sản biển và đại dương, Chế biến và kinh doanh sản phẩm thuỷ sản hoặc Quản lí môi trường và bệnh thuỷ sản;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B, sử dụng được ít nhất một phần mềm chuyên ngành (IRRISTAT, SPSS…);

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, có thể đọc hiểu tài liệu tiếng nước ngoài về chuyên ngành NTTS.

Kĩ năng

§  Thực hiện được các thao tác nghề NTTS tương đương công nhân kĩ thuật bậc 3/6;

§  Có khả năng tổ chức, quản lí, điều hành các cơ sở NTTS, các hoạt động phòng trừ dịch bệnh, quản lí môi trường thuỷ sản;

§  Có khả năng tổ chức và thực hiện các khóa đào tạo, tập huấn về lĩnh vực NTTS;

§  Có khả năng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nuôi trồng các đối tượng nuôi chính ở Việt Nam;

§  Có khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án NTTS qui mô nhỏ và vừa;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Có tinh thần làm việc khoa học, năng động, sáng tạo, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ;

§  Kiên nhẫn, khắc phục khó khăn và không ngại gian khổ để hoàn thành công việc;

§  Có sự cảm thông chia sẻ với người dân, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn; có sự trăn trở trước sự phát triển của Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Làm việc tại các cơ quan quản lí nhà nước về NTTS và các lĩnh vực khác có liên quan;

§  Làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh NTTS và các lĩnh vực có liên quan;

§  Giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm);

§  Nghiên cứu viên, kĩ thuật viên tại các viện nghiên cứu, các cơ sở chuyển giao công nghệ, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực có liên quan;

§  Thành lập và điều hành các doanh nghiệp NTTS.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Nâng cao trình độ để đảm nhận tốt những nhiệm vụ về quản lí và chuyên môn nghiệp vụ;

§  Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) về lĩnh vực NTTS và các lĩnh vực liên quan khác.