Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Có hệ thống kiến thức cơ bản, thực tiễn và hiện đại về khuyến nông học, các phương pháp khuyến nông (KN), phát triển cộng đồng nông thôn, xã hội học nông thôn, quản lí tài nguyên và môi trường nông thôn, phương pháp nghiên cứu phát triển nông thôn, kinh tế nông nghiệp - nông thôn, qui hoạch phát triển nông thôn (PTNT) để đảm nhận được các công việc trong hoạt động KN-PTNN;

§  Có kiến thức chuyên sâu về một trong các chuyên ngành sau: Khuyến nông, Nông - Lâm nghiệp vùng cao, Khuyến ngư hoặc PTNT;

§  Hiểu và ứng dụng được vào thực tiễn các kiến thức ngành và liên ngành như Nông - Lâm - Ngư kết hợp, Lâm nghiệp cơ bản, Thú y đại cương, Hệ thống nông nghiệp, Chăn nuôi đại cương, Nông học đại cương, Nuôi trồng thuỷ sản cơ bản, Bảo vệ thực vật;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B; hiểu biết và sử dụng được một trong các phầm mềm xử lí thống kê như SPSS, StatGraphic;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, có thể đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ.

Kĩ năng

§  Tay nghề KN-PTNT tương đương công nhân kĩ thuật bậc 3/6;

§  Lập kế hoạch, xây dựng và quản lí cơ sở sản xuất, dự án KN-PTNT; tổ chức và thực hiện các khóa đào tạo, tập huấn trong lĩnh lực KN-PTNT;

§  Thực hiện nghiên cứu triển khai và chuyển giao khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất; tư duy sáng tạo, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn KN-PTNT;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm, khả năng tổ chức, quản lí các hoạt động nhóm và thuyết trình; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Có tinh thần đoàn kết, tinh thần vượt khó, học tập nâng cao năng lực và trình độ;

§  Có sự cảm thông, chia sẻ với người dân, đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn; có sự trăn trở trước sự phát triển của Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Các cơ quan nông nghiệp và PTNT từ cấp xã đến cấp trung ương;

§  Các doanh nghiệp, công ti, nhà máy thuộc lĩnh vực Nông - Lâm - Ngư;

§  Các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và quốc tế hoạt động trong lĩnh vực KN-PTNT;

§  Các trung tâm, viện khoa học - công nghệ, các trường trung cấp nghề, cao đẳng và đại học thuộc lĩnh vực KN-PTNT.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Tiếp tục các khóa bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn, dài hạn về các kiến thức nghiệp vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực KN-PTNT và các lĩnh vực khác có liên quan;

§  Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) trong các lĩnh vực KN-PTNT.