Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Nắm vững kiến thức các môn khoa học cơ bản và cơ sở liên quan đến chuyên ngành đào tạo và vận dụng được vào ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp;

§  Nắm vững kiến thức ngành xây dựng và vận dụng được vào tính toán thiết kế, lập biện pháp, tổ chức, quản lí, điều hành thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B; hiểu rõ và sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ thiết kế, thi công và quản lí xây dựng;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, có thể đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ.

Kĩ năng

§  Có kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và vận dụng các kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề của thực tế nghề nghiệp trong tư vấn thiết kế, khảo sát, lập dự toán, thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;

§  Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ thiết kế, thi công và quản lí xây dựng;

§  Thiết kế phần kết cấu cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; biết vận dụng công nghệ mới trong xây dựng;

§  Lập biện pháp kĩ thuật thi công, tổ chức và điều hành thi công; tư vấn, giám sát, quản lí chất lượng công trình xây dựng;

§  Kĩ năng lập, xử lí các văn bản liên quan đến quản lí nhà nước về xây dựng cơ bản và các loại văn bản liên quan khác;

§  Khả năng tự nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kĩ thuật, công nghệ trong chuyên môn, nghề nghiệp;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Tinh thần lao động nghiêm túc, trung thực, khách quan; có trách nhiệm khi giải quyết các vấn đề khoa học, kĩ thuật và công nghệ;

§  Có tinh thần học hỏi, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Các công ti, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực xây dựng;

§  Các cơ quan quản lí nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng;

§  Viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực xây dựng;

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Có khả năng tự học tập và nâng cao trình độ học vấn suốt đời;

§  Có khả năng tiếp tục học tập ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.