Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Hiểu biết sâu, rộng về kiến thức cơ sở ngành đáp ứng việc tiếp thu kiến thức ngành Quản lí đất đai;

§  Có kiến thức cơ bản về trắc địa, bản đồ, công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin Địa lí (GIS);

§  Nắm vững kiến thức chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của Nhà nước về quản lí đất đai;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B, sử dụng được một số phần mềm phục vụ công tác quản lí đất đai;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, có thể đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ.

Kĩ năng

§  Lập và quản lí hồ sơ địa chính các cấp;

§  Đo đạc và xây dựng các loại bản đồ phục vụ công tác quản lí đất đai;

§  Lập và thực hiện các dự án qui hoạch và kế hoạch sử dụng đất;

§  Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí đất đai;

§  Có khả năng đánh giá đất đai phục vụ việc sử dụng hợp lí tài nguyên đất;

§  Liên kết nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ địa chính;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm, quản lí nhóm, làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu;

§  Có khả năng giao tiếp, soạn thảo văn bản, đàm phán, thuyết trình phù hợp với lĩnh vực quản lí đất đai.

Thái độ

§  Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng;

§  Cầu thị trong công việc, năng động, sáng tạo, sẵn sàng tiếp cận công nghệ hiện đại trong lĩnh vực quản lí đất đai;

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp; tôn trọng đồng nghiệp.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Làm việc tại các cơ quan quản lí nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

§  Làm việc tại các công ti kinh doanh, sàn giao dịch bất động sản;

§  Làm việc tại các viện nghiên cứu, trung tâm tư vấn về lĩnh vực quản lí đất đai;

§  Giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp về đào tạo cán bộ quản lí đất đai (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Có khả năng học sau đại học ở các chuyên ngành: Quản lí đất đai, Công nghệ địa chính, Trắc địa - Bản đồ, Trắc địa ảnh viễn thám và GIS.