Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Hiểu biết sâu rộng về kiến thức cơ sở ngành; nắm vững kiến thức chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản lí tài nguyên và môi trường;

§  Có kiến thức về công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lí (GIS); hệ thống định vị toàn cầu (GPS);

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B và sử dụng được một số phần mềm phục vụ công tác quản lí tài nguyên và môi trường;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, có thể đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ.

Kĩ năng

§  Có khả năng xây dựng các phương án quản lí tài nguyên và môi trường;

§  Lập và thực hiện các dự án quản lí tài nguyên và môi trường;

§  Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí tài nguyên;

§  Có khả năng nghiên cứu khoa học về quản lí tài nguyên và môi trường;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp;

§  Có khả năng giao tiếp, soạn thảo văn bản, đàm phán, thuyết trình phù hợp với lĩnh vực quản lí tài nguyên và môi trường.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng;

§  Cầu thị trong công việc, năng động, sáng tạo, sẵn sàng tiếp cận công nghệ hiện đại trong lĩnh vực quản lí tài nguyên và môi trường; tôn trọng đồng nghiệp.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Làm việc tại các cơ quan quản lí nhà nước về tài nguyên và môi trường;

§  Làm việc tại các viện nghiên cứu, trung tâm tư vấn về tài nguyên và môi trường;

§  Làm việc tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

§  Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp về đào tạo cán bộ quản lí tài nguyên và môi trường (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Có khả năng học sau đại học ở các chuyên ngành có liên quan đến quản lí tài nguyên và môi trường.