Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Nắm vững các phạm trù, qui luật, nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin;

§  Nắm vững kiến thức cơ bản về lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;

§  Có kiến thức cơ bản về Tư tưởng Hồ Chí Minh;

§  Có kiến thức cơ bản về pháp luật Việt Nam;

§  Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm Tâm lí học, Giáo dục học, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam;

§  Có kiến thức cơ bản về quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục.

năng

§  Có kĩ năng giảng dạy môn Giáo dục công dân, môn Chính trị;

§  Có các kĩ năng sư phạm, tổ chức lớp và hoạt động tập thể, kĩ năng giáo dục học sinh;

§  Có kĩ năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực khoa học chính trị, khoa học xã hội và nhân văn;

§  Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Có ý thức và mong muốn học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

§  Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông;

§  Giảng dạy môn Chính trị ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện;

§  Giảng dạy về lí luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng, trường chính trị cấp tỉnh;

§  Làm việc trong các cơ quan quản lí giáo dục;

§  Làm việc trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Học sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực chính trị như: Lí luận và phương pháp dạy học Chính trị, Chính trị học;

§  Tiếp tục học các chuyên ngành chuyên sâu như: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.