Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Nắm vững hệ thống tri thức về các đặc điểm và qui luật phát triển tâm - sinh lí trẻ mầm non; công tác chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non;

§  Hiểu biết về mục tiêu, chương trình giáo dục mầm non; có kiến thức hệ thống về giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ mầm non, phương pháp giáo dục trẻ mầm non và đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non;

§  Có kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non, bao gồm kiến thức về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường lứa tuổi mầm non; dinh dưỡng và an toàn thực phẩm; phòng bệnh, đảm bảo an toàn và xử lí ban đầu các bệnh và tai nạn cho trẻ mầm non;

§  Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm Tâm lí học, Giáo dục học, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục trẻ;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam;

§  Có kiến thức cơ bản về quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục.

năng

§  Thực hiện thành thạo các bước xây dựng kế hoạch chăm sóc - giáo dục trẻ cho từng nhóm lớp mầm non và tổ chức quản lí nhóm lớp khoa học và hiệu quả;

§  Phân tích được chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ mầm non;

§  Xây dựng và tổ chức thực hiện chế độ đảm bảo vệ sinh, an toàn cho trẻ;

§  Tổ chức, thực hiện được chế độ dinh dưỡng cho các nhóm đối tượng trẻ và đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ;

§  Tổ chức thành thạo các hoạt động giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ; ứng dụng được công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc và giáo dục trẻ;

§  Giao tiếp sư phạm phù hợp với các đối tượng khác nhau;

§  Thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục mầm non;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Yêu trẻ, tận tụy vì sự phát triển của trẻ;

§  Có ý thức và mong muốn học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

§  Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã hội học tập.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Giáo viên tại các trường mầm non và giảng viên tại các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non;

§  Cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục mầm non;

§  Chuyên viên các tổ chức, cơ quan với đối tượng hoạt động là trẻ mầm non và phát triển giáo dục mầm non.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục mầm non;

§  Các chương trình đào tạo sau đại học ở các chuyên ngành tương ứng.