Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng;

§  Có kiến thức đầy đủ và chuyên sâu về Giáo dục Thể chất (GDTC); phương pháp tư duy lôgíc để nâng cao trình độ khoa học và nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng được các yêu cầu đổi mới giáo dục;

§  Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm Tâm lí học, Giáo dục học, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn GDTC để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam;

§  Có kiến thức cơ bản về quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục.

Kĩ năng

§  Tổ chức được hoạt động giảng dạy lí thuyết và thực hành về GDTC ở các cấp học theo chuẩn mực sư phạm;

§  Có khả năng giải quyết các tình huống sư phạm trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh;

§  Có khả năng huấn luyện, tổ chức điều hành các giải thể dục - thể thao (TDTT) ở trường học và thể thao quần chúng;

§  Có các kĩ năng hoạt động Đoàn, Hội trong trường học;

§  Có kĩ năng nghiên cứu khoa học về lĩnh vực TDTT; biết phân tích và giải quyết các vấn đề mới trong ngành TDTT, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kĩ năng tư duy sáng tạo;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật;

§  Có tác phong mẫu mực của người giáo viên; có phương pháp làm việc khoa học;

§  Có lòng yêu nghề, yêu thương và tôn trọng học sinh; không ngừng rèn luyện năng lực sư phạm; luôn học tập, cập nhật kiến thức đáp ứng nhu cầu đổi mới.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Giáo viên giảng dạy môn Thể dục ở các trường phổ thông, giảng viên giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất ở các cơ sở giáo dục và đào tạo;

§  Cán bộ nghiên cứu ở các cơ sở nghiên cứu khoa học TDTT;

§  Cán bộ quản lí, cán bộ phong trào TDTT ở các sở, phòng văn hóa, thể thao và du lịch.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành tương ứng.