Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Nắm vững kiến thức cơ bản về Địa lí tự nhiên, Địa lí kinh tế-xã hội ở Việt Nam và trên thế giới; phương pháp nghiên cứu khoa học ngành Địa lí;

§  Có kiến thức cơ bản về các lĩnh vực có liên quan đến khoa học Địa lí;

§  Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm Tâm lí học, Giáo dục học, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam;

§  Có kiến thức cơ bản về quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục.

Kĩ năng

§  Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học môn Địa lí trong nhà trường;

§  Kiểm tra, đánh giá trình độ người học về kiến thức Địa lí;

§  Biết sử dụng phối hợp các phương pháp, biện pháp, phương tiện dạy học, biết ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học và nghiên cứu;

§  Sử dụng được ít nhất một phần mềm về hệ thống thông tin địa lí (Mapinfo, Aregis…);

§  Có khả năng tổ chức và quản lí lớp học, giải quyết hợp lí các tình huống sư phạm; phối hợp với gia đình và xã hội để giáo dục học sinh;

§  Có kĩ năng nghiên cứu khoa học;

§  Có kĩ năng giao tiếp xã hội, kĩ năng làm việc nhóm, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp.

Thái độ

§  Có lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng;

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã hội học tập;

§  Có ý thức cầu thị, tôn trọng đồng nghiệp và học sinh.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Giáo viên giảng dạy môn Địa lí ở các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học;

§  Chuyên viên hoặc cán bộ quản lí ở các cơ quan quản lí giáo dục;

§  Làm việc ở các cơ quan, đơn vị có sử dụng đến kiến thức Địa lí học.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Có khả năng tiếp tục học lên bậc sau đại học ở các chuyên ngành Địa lí học và các chuyên ngành gần;

§  Có khả năng theo học các khóa đào tạo nâng cao về nghiệp vụ quản lí giáo dục.