Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Nắm vững kiến thức Hóa học hiện đại một cách hệ thống, cập nhật, có kiến thức liên ngành gần;

§  Có kiến thức cơ bản về kĩ thuật phòng thí nghiệm hóa học;

§  Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm Tâm lí học, Giáo dục học, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam;

§  Có kiến thức cơ bản về quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục.

Kĩ năng

§  Có kĩ năng sư phạm; phân tích và đánh giá đặc điểm tâm lí của học sinh và môi trường giáo dục để giải quyết được các tình huống sư phạm một cách hợp lí;

§  Tổ chức các phương pháp dạy học Hóa học theo hướng tích cực hóa người học;

§  Vận dụng hợp lí các kiến thức liên môn theo yêu cầu cơ bản, hiện đại và thực tiễn;

§  Tự làm được một số đồ dùng dạy học Hóa học đơn giản;

§  Sử dụng hiệu quả và an toàn các thiết bị và phương tiện dạy học Hóa học từ đơn giản đến hiện đại;

§  Có năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học: đảm bảo kiến thức và chương trình môn Hóa học; sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Hóa học có hiệu quả; xây dựng môi trường học tập và quản lí hồ sơ dạy học;

§  Có kĩ năng nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Hóa học và lĩnh vực Giáo dục;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã hội học tập;

§  Có hứng thú và tình yêu đối với Hóa học; có ý thức liên hệ dạy học Hóa học với thực tiễn.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Giáo viên giảng dạy Hóa học tại các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;

§  Cán bộ nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến Hóa học.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Học sau đại học thuộc các chuyên ngành Hóa học, Lí luận và phương pháp dạy học Hóa học.