Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Nắm vững Lịch sử Việt Nam và Lịch sử thế giới một cách có hệ thống; có kiến thức cơ bản về các khoa học liên quan như Khảo cổ học, Dân tộc học, Văn hóa học, Địa phương học,…;

§  Hiểu biết về chương trình, sách giáo khoa Lịch sử ở trường phổ thông;

§  Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm Tâm lí học, Giáo dục học, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam;

§  Có kiến thức cơ bản về quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục.

Kĩ năng

§  Lập kế hoạch dạy học và tổ chức các hoạt động dạy học Lịch sử ở trường phổ thông;

§  Có các kĩ năng sư phạm; sử dụng thành thạo các phương tiện kĩ thuật (máy ảnh, máy quay phim, máy ghi âm, projector,…) phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy Lịch sử;

§  Thiết kế và sử dụng các đồ dùng trực quan phục vụ dạy học bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông;

§  Nghiên cứu, biên soạn và giảng dạy lịch sử địa phương;

§  Có kĩ năng nghiên cứu khoa học Lịch sử và khoa học Giáo dục;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Coi trọng vị trí, vai trò của bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông; thường xuyên cập nhật kiến thức và đổi mới phương pháp dạy học bộ môn;

§  Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã hội học tập;

§  Có ý thức tìm tòi, nghiên cứu và phổ biến kiến thức lịch sử.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Giáo viên giảng dạy bộ môn Lịch sử trong các trường học, cơ sở đào tạo;

§  Cán bộ trong các cơ quan, đoàn thể, tổ chức… có nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực am hiểu về Lịch sử.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Tiếp tục học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ trong các lĩnh vực chuyên sâu về giảng dạy lịch sử và những lĩnh vực có liên quan khác.