Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Có kiến thức Sinh học cơ bản để giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn nảy sinh trong quá trình dạy học Sinh học ở trường phổ thông, làm cơ sở để nâng cao trình độ đáp ứng được các nhiệm vụ dạy học Sinh học ở các trường đại học, cao đẳng;

§  Nắm vững các kiến thức lí luận dạy học, có khả năng đáp ứng yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học Sinh học;

§  Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm Tâm lí học, Giáo dục học, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam;

§  Có kiến thức cơ bản về quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục.

Kĩ năng

§  Có các kĩ năng sư phạm và biết vận dụng các thành tựu mới của nền giáo dục để hoàn thành tốt những nhiệm vụ của nhà giáo trong sự nghiệp đổi mới giáo dục;

§  Có năng lực tổ chức hoạt động dạy học Sinh học và có khả năng tích hợp những kiến thức về bảo vệ môi trường, giáo dục vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản vào quá trình dạy học Sinh học ở trường phổ thông;

§  Có kĩ năng thực hành, thí nghiệm và ứng dụng các thành tựu của Sinh học hiện đại vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, phục vụ sản xuất và đời sống;

§  Có khả năng thích ứng, tiếp cận các vấn đề nghiên cứu phù hợp với sự phát triển của khoa học sinh học;

§  Có kĩ năng nghiên cứu khoa học;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn và có ý thức kỉ luật;

§  Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội trong và ngoài nhà trường nhằm phát triển nhà trường và cộng đồng, xây dựng xã hội học tập;

§  Có ý thức trách nhiệm trong lĩnh vực giáo dục và tác phong mẫu mực của người giáo viên.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Giáo viên Sinh học ở các trường phổ thông; giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng;

§  Làm việc tại các viện nghiên cứu và cơ sở sản xuất liên quan đến lĩnh vực Sinh học, Môi trường;

§  Chuyên gia, cán bộ nghiên cứu trong các lĩnh vực bảo tồn đa dạng Sinh học, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp, cán bộ quản lí ở các cơ sở giáo dục.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu nhằm đạt được những trình độ cao hơn (thạc sĩ, tiến sĩ) ở các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Sinh học hoặc chuyển đổi học ở các chuyên ngành gần.