Kiến thức

§  Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng;

§  Có kiến thức về giảng dạy tiếng Anh, lí luận về hoạt động dạy và học ngoại ngữ, các đường hướng và phương pháp giảng dạy tiếng Anh, kiểm tra đánh giá, tương đương chuẩn kiến thức TKT (Teaching Knowledge Test);

§  Có kiến thức về ngôn ngữ tiếng Anh như một hệ thống và như công cụ giao tiếp trong thực tế giảng dạy tại lớp học;

§  Có kiến thức cơ bản về văn hóa các nước nói tiếng Anh;

§  Nắm vững kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm Tâm lí học, Giáo dục học, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh;

§  Có kiến thức tin học tương đương trình độ B;

§  Có trình độ ngoại ngữ hai Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam;

§  Có kiến thức cơ bản về quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục.

năng

§  Có các kĩ năng sư phạm và vận dụng thành thạo vào dạy học và giáo dục học sinh;

§  Có kĩ năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo và hiệu quả, tương đương Bậc 5 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam;

§  Có khả năng phân tích, đánh giá được thực trạng giảng dạy tiếng Anh ở phổ thông;

§  Có khả năng vận dụng các kiến thức về tâm lí học, giáo dục học, phương pháp dạy học vào các tình huống dạy học tiếng Anh;

§  Có khả năng áp dụng những phương pháp dạy học tiếng Anh và sử dụng công nghệ thông tin trong soạn giáo trình, bài giảng;

§  Có kĩ năng nghiên cứu khoa học;

§  Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

Thái độ

§  Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỉ luật và tác phong công nghiệp;

§  Có ý thức coi trọng việc ứng dụng sáng tạo các lí thuyết và kĩ năng giảng dạy vào tình huống cụ thể tại lớp học;

§  Có  kế hoạch không ngừng trau dồi và bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân;

§  Coi trọng việc tổ chức lớp học thành môi trường sư phạm lành mạnh để phát triển các mối quan hệ thầy - trò tích cực; đổi mới phương pháp dạy học để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy.

Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

§  Giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học;

§  Các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan đến công việc phiên, biên dịch tiếng Anh;

§  Các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa trong và ngoài nước.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

§  Học thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành Lí luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng.