Thứ ba, ngày 28 tháng 12 năm 2021 [14:30:03 (GMT+7)]
 
Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Vinh

Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Trường Đại học Vinh

Ban hành kèm theo Quyết định số: 399/QĐ-ĐHV ngày 14/4/2016

Ba công khai14/04/2016
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh

Ban hành kèm theo Quyết định số: 1386/QĐ-ĐHV ngày 22/4/2015

Ba công khai22/04/2015
Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2014 - 2015

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2014 - 2015

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học 2014 - 2015 theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT

Ba công khai17/11/2014
Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2013 - 2014

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2013 - 2014

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học 2013 - 2014 theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT

Ba công khai04/12/2013
Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2012 - 2013

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai năm học 2012 - 2013

Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong năm học 2012 - 2013 theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT

Ba công khai20/01/2013