Căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Trường Đại học Vinh về thực tập sư phạm (TTSP) năm học 2019 - 2020; Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Thanh Hoá và Hà Tĩnh, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trường Đại học Vinh về phòng chống dịch Covid-19, Nhà trường điều chỉnh kế hoạch TTSP năm học 2019 - 2020 và hướng dẫn bổ sung đánh giá kết quả thực tập sư phạm (TTSP) như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch thực tập sư phạm

- Tổng kết TTSP tại các Trường THPT trước ngày 16/5/2020.

- Tổng kết TTSP tại các Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2020.

2. Tổ chức đánh giá thực tập sư phạm

Căn cứ vào thực tiễn triển khai dạy - học hiện nay của của các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường THPT, Ban chỉ đạo TTSP các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Ban chỉ đạo TTSP tại các Trường THPT và giáo viên hướng dẫn đánh giá công tác thực tập giảng dạy và thực tập giáo dục linh hoạt bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, từng Trường để tạo điều kiện cho sinh viên được hoàn thành chương trình TTSP theo kế hoạch đã được điều chỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kính đề nghị Ban chỉ đạo TTSP các tỉnh, các Trường THPT liên hệ với Ban chỉ đạo TTSP Trường Đại học Vinh qua TS. Nguyễn Thành Vinh - Phó Trưởng Phòng Đào tạo (Điện thoại: 0913.550221; email: vinhdtdhv2020@gmail.com).

Nhận được công văn này, Trường Đại học Vinh kính đề nghị Ban chỉ đạo TTSP các Sở GD&ĐT, các Trường THPT thông báo tới các giáo viên hướng dẫn, sinh viên thực tập biết để triển khai thực hiện.

Xem File đính kèm!