+ Đối với sinh viên học Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quân sự) nhập học sáng 23/7/2018

Thời gian học từ 23/7/2018 đến 29/7/2018

Chú ý: Những sinh viên học học phần Giáo dục Quốc phòng 2 tiếp tục ở lại. Những sinh viên còn lại bàn giao vật chất, rời khỏi Trung tâm.

+ Đối với sinh viên học Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác QPAN) nhập học vào sáng 30/7/2018

Thời gian học từ 30/7/2018 đến 29/7/2018 đến 05/8/2018

Chú ý: Những sinh viên học học phần Giáo dục Quốc phòng 3 tiếp tục ở lại. Những sinh viên còn lại bàn giao vật chất, rời khỏi Trung tâm

+ Đối với sinh viên học Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung và chiến thuật, Kỹ thuật bắn súng...) nhập học vào sáng 6/8/ 2018

Thời gian học từ 06/8/2018 đến 17/8/2018.

Chú ý: Lịch thi kết thúc học phần Giáo dục Quốc phòng 1 và học phần Giáo dục Quốc phòng 2 theo kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ hè của Nhà trường.