Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và Quy định về đào tạo theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Vinh ban hành theo Quyết định số 868/QĐ-ĐHV ngày 01/11/2011 của Hiệu trưởng, Nhà trường thông báo về việc đăng kí học ngành thứ 2 (đợt 2) cho sinh viên khoá 56 hệ chính quy như sau:

1. Đối tượng và điều kiện để sinh viên đăng ký học ngành thứ 2

1.1. Đối tượng: Sinh viên khóa 56 đại học chính quy.

1.2. Điều kiện:

a) Đăng ký học các ngành sư phạm:

- Tổng điểm tuyển sinh đại học năm 2015 đạt từ 15.00 điểm trở lên;

- Điểm trung bình chung tích lũy năm học 2015 - 2016 đạt từ 2.50 điểm và khối lượng học tập tích lũy đạt từ 30 tín chỉ trở lên (không tính các học phần Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh);

- Ngoại hình cân đối, không có dị tật, dị hình, không nói ngọng, nói lắp, không vi phạm kỷ luật.

b) Đăng ký học các ngành ngoài sư phạm:

- Điểm trung bình chung tích lũy năm học 2015 - 2016 đạt từ 2.00 điểm và khối lượng học tập tích lũy phải đạt từ 30 tín chỉ trở lên (không tính các học phần Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

2. Quy trình đăng ký học ngành thứ 2

- Sinh viên viết đơn đăng ký học ngành thứ 2 theo đơn vị lớp (nếu đăng ký học ngành thứ 2 là ngành sư phạm thì nộp thêm bản phôtô giấy báo trúng tuyển và trình bản chính để kiểm tra), các lớp lập 2 danh sách (mẫu kèm theo) Các khoa chủ quản nhận danh sách kèm theo đơn của sinh viên để xét duyệt.

- Sau khi được khoa chủ quản xét duyệt, sinh viên nộp lệ phí tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.

- Khoa chủ quản nộp hồ sơ đăng ký học ngành 2 về Trường (qua Phòng Đào tạo) để trình hội đồng xét duyệt và ra quyết định.

Hồ sơ đăng ký học ngành 2 gồm: Đơn của sinh viên; Biên bản xét duyệt cấp khoa, danh sách sinh viên đủ điều kiện đăng ký học ngành 2.

- Phòng Đào tạo nhận kết quả xét duyệt của các khoa đào tạo từ ngày 5/9/2016 đến ngày 12/9/2016.

3. Quy định đăng ký học ngành thứ 2

 

4. Lệ phí đăng ký xét tuyển học ngành thứ 2

Lệ phí xét tuyển: 100.000 đồng, nộp lệ phí trực tiếp tại Phòng Kế hoạch - Tài chính.