1. Nội dung, cách thức triển khai

1.1. Học kỳ hè năm học 2015-2016, Nhà trường tổ chức dạy học tập trung các học phần GDQP-AN và GDTC tại Trung tâm GDQP-AN Vinh cho các đối tượng sinh viên có nhu cầu; không tổ chức các học phần này tại Cơ sở 1. Sinh viên đăng ký và học theo tinh thần tự nguyện nhằm chủ động kế hoạch học tập trong các học kỳ chính, đảm bảo ra trường đúng và vượt tiến độ.

1.2. Sinh viên có thể đăng ký tất cả các học phần GDQP-AN (8 tín chỉ) và GDTC (5 tín chỉ) nhằm hoàn thành toàn bộ chương trình GDQP-AN và GDTC của cả khoá học chỉ trong kỳ hè năm học 2015-2016. Ngoài ra, những sinh viên chưa học hoặc chưa hoàn thành một hay một số học phần GDQP-AN hoặc GDTC đều có thể đăng ký và học bình thường theo kế hoạch.

Các học phần triển khai trong kỳ hè năm học 2015-2016 gồm:

- Chương trình GDQP-AN có các học phần: Đường lối quân sự (GDQP1); Công tác quốc phòng - An ninh (GDQP2); Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng (GDQP3);

- Chương trình GDTC có các học phần: Giáo dục thể chất (phần chung); các Câu lạc bộ: Aerobic (P1, P2, P3, P4), Võ Taekwondo (P1, P2, P3, P4), Bóng đá (P1, P2, P3, P4), Bóng chuyền (P1, P2, P3, P4), Đá cầu (P1, P2, P3, P4).

1.3. Sinh viên tham gia học đồng thời GDQP-AN và GDTC hoặc chỉ học các học phần GDQP-AN trong học kỳ hè năm học 2015-2016 phải thực hiện chế độ ăn, ở tập trung theo quy định tại Trung tâm GDQP-AN Vinh. Việc bố trí ăn, ở, cấp phát quân trang, quân phục (QTQP) và quản lý sinh viên Nhà trường giao cho Trung tâm GDQP-AN Vinh phối hợp Trung tâm Đào tạo liên tục thực hiện theo nội quy và các quy định hiện hành. Riêng sinh viên chỉ học các học phần GDTC có thể lựa chọn ở lại ký túc xá hoặc đi về tuỳ theo nguyện vọng của sinh viên. Sinh viên phải đăng ký nhu cầu vào đơn đăng ký học (theo mẫu kèm theo) để Nhà trường chủ động bố trí và tính kinh phí.

1.4. Để tạo điều kiện cho sinh viên, Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần ngay sau khi sinh viên hoàn thành nội dung học tập của từng học phần.

2. Đối tượng học

Học kỳ hè năm học 2015-2016, Nhà trường chỉ tổ chức dạy học GDQP-AN và GDTC cho các đối tượng sinh viên có nhu cầu, tự nguyện đăng ký học theo tiến độ riêng, gồm:

2.1. Sinh viên khóa 55 trở về trước chưa học hoặc chưa hoàn thành một hay một số học phần GDQP-AN hoặc GDTC có nhu cầu đăng ký học trong học kỳ hè nhằm ra trường đúng hoặc vượt tiến độ.

2.2. Sinh viên khóa 56 có nguyện vọng học tập trung để kết thúc toàn bộ chương trình GDQP-AN và GDTC trong học kỳ hè năm học 2015-2016 nhằm chủ động kế hoạch học tập của bản thân trong các học kỳ tiếp theo.

3. Kinh phí

3.1. Học phí: được thực hiện theo Thông báo số 148/TB-ĐHV ngày 24/5/2016 của Hiệu trưởng Nhà trường, cụ thể:

- Đối với sinh viên hệ liên thông, hệ gửi nếu đăng ký học lần 1 tính hệ số đối tượng bằng 2. Công thức áp dụng như sau: Hệ số đối tượng (2,0) x Số tín chỉ x Đơn giá học phí theo ngành.

- Sinh viên hệ liên thông, hệ gửi đăng ký học lại hoặc học nâng điểm và các đối tượng sinh viên khác khi đăng ký học tính hệ số dịch vụ bằng 1,5. Công thức áp dụng như sau: Hệ số môn học (nếu có) x Số tín chỉ x Đơn giá học phí theo ngành x Hệ số dịch vụ (1,5).

3.2. Các khoản kinh phí khác (tiền ăn, ở, QTQP…): thực hiện như đối với học kỳ chính năm học 2015-2016; được tính theo số ngày thực tế của đợt học, cụ thể:

- Tiền ăn: 42.000 đồng/người/ngày, quyết toán theo bữa ăn, cụ thể: bữa sáng 9.000 đồng, bữa trưa 16.500 đồng, bữa chiều 16.500 đồng;

- Tiền ở: 4.000 đồng/người/ngày (tương đương 120.000 đồng/người/tháng (bố trí 8 người/phòng));

- Tiền thuê QTQP (tiền khấu hao QTQP: 225.000 đồng/người/đợt học, tiền giặt là: 75.000 đồng/người/đợt học (giặt vào cuối đợt học)); tính cụ thể cho các đối tượng như sau:

+ Đối với sinh viên học GDQP-AN (sử dụng toàn bộ danh mục QTQP): tiền khấu hao QTQP: 6.500 đồng/người/ngày; tiền giặt là: 75.000 đồng/người/đợt học.

+ Đối với sinh viên chỉ học các học phần Giáo dục thể chất (chỉ sử dụng: chăn, chiếu, gối, màn và các vật dụng khác): tiền khấu hao các vật dụng hàng ngày: 2.000 đồng/người/ngày;  tiền giặt là: 24.000 đồng/người/đợt học.

- Tiền sử dụng điện, nước được tính theo chỉ số công tơ của từng phòng ở vào cuối đợt học, đơn giá thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức

4.1. Đăng ký học:

- Thời gian đăng ký học: Từ ngày 05/6 đến 10/6/2016. Riêng khoá 56 đăng ký học từ ngày 03/6 đến ngày 10/6/2016.

- Sinh viên căn cứ nhu cầu học và định mức của Nhà trường quy định để nạp tiền vào hệ thống của Nhà trường để đăng ký học (nạp qua phòng thu của ngân hàng hoặc nạp online).

4.2. Tổ chức học:

- Thời gian học: Từ ngày 25/7 đến ngày 30/8/2016.

- Địa điểm học: Trung tâm GDQP-AN Vinh, xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

4.3. Lịch học:

Có bảng chi tiết kèm theo và đã được Nhà trường thông báo trong trang đăng ký học của từng sinh viên.

5. Phân công các đơn vị liên quan

5.1. Trung tâm Đào tạo liên tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, đôn đốc thực hiện các công việc liên quan; tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên, bố trí ăn, cấp phát quân trang, quân phục theo quy định; tính toán kinh phí chi tiết theo từng đối tượng chuyển phòng KHTC tổ chức thu; lập dự toán chi trình Nhà trường phê duyệt và thực hiện.

5.2. Phòng Đào tạo xây dựng thời khoá biểu, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong quá trình đăng ký học, phối hợp quản lý và thực hiện các thủ tục để xét cấp chứng chỉ GDQP-AN, GDTC cho sinh viên đúng quy định.

5.3. Trung tâm GDQP-AN Vinh, Khoa GDTC phối hợp với Phòng Quản trị và Đầu tư chuẩn bị địa điểm học tập, các cơ sở vật chất cần thiết, phân công cán bộ giảng dạy theo kế hoạch; Trung tâm GDQP-AN Vinh bố trí phòng ở, phòng học, quản lý sinh viên và thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc dạy - học diễn ra an toàn, thiết thực chất lượng, hiệu quả và đúng kế hoạch.

5.4. Trung tâm Đảm bảo chất lượng phối hợp Phòng Đào tạo, Trung tâm GDQP-AN Vinh, Khoa GDTC phối hợp tổ chức thi kết thúc sau mỗi học phần.

5.5. Phòng Quản trị và Đầu tư phối hợp với Trung tâm GDQP-AN Vinh, Khoa GDTC, Phòng KH-TC rà soát, chuẩn bị phòng học, bãi tập, các cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cần thiết phục vụ cho đợt học theo kế hoạch; thời hạn hoàn thành trước ngày 30/6/2016.

5.6. Phòng Kế hoạch - Tài chính tổ chức thu các khoản kinh phí theo quy định.

5.7. Các khoa đào tạo thông báo về chủ trương của Nhà trường trong việc tổ chức dạy học các học phần GDQP-AN, GDTC học kỳ hè năm học 2015-2016; đôn đốc sinh viên chủ động xây dựng kế hoạch học tập cho bản thân nhằm đảm bảo điều kiện xét tốt nghiệp đúng tiến độ quy định.

5.8. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tuyên truyền trong sinh viên về chủ trương chung của Nhà trường; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, giúp sinh viên có các hoạt động giải trí bổ ích, lành mạnh bổ trợ cho hoạt động học tập, rèn luyện tại Trung tâm GDQP-AN Vinh.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./.

Thông báo

Quy định mức thu học phí

Đơn đăng ký học

Thời khoa biểu