1. Đối tượng học

Sinh viên các khóa chưa tích lũy đủ số tín chỉ của chứng chỉ GDQP&AN và GDTC có nguyện vọng tự nguyện đăng ký học trong học kỳ hè nhằm ra trường đúng hoặc vượt tiến độ.

Sinh viên khóa 58 các ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, GDQP&AN (học GDTC, CLB) và GDTC (học GDQP&AN) không thuộc đối tượng tham gia chương trình học kỳ hè này.

2. Nội dung, cách thức triển khai

2.1. Nội dung chương trình

Chương trình GDQP&AN có các học phần: Giáo dục quốc phòng 1 (Đường lối quân sự), Giáo dục quốc phòng 2 (Công tác quốc phòng, an ninh) và Giáo dục quốc phòng 3 (Quân sự chung và Chiến thuật, kỹ thuật bắn súng).

Chương trình GDTC gồm học phần GDTC (phần chung) và các câu lạc bộ (CLB), áp dụng cho các khóa 56 trở về trước; học phần GDTC tổng thể (5 tín chỉ) áp dụng cho sinh viên khóa 57, 58 và các khóa 56 trở về trước học chuyển đổi.

2.2. Cách thức triển khai

2.2.1. Học kỳ hè năm học 2017 - 2018, Nhà trường tổ chức dạy đồng thời tại Cơ sở 1 và Cơ sở 2 cho các đối tượng sinh viên:

- Tổ chức dạy học tại Cơ sở 1 cho đối tượng là sinh viên chỉ học chương trình GDTC (học phần GDTC tổng thể hoặc học phần GDTC phần chung và các CLB).

- Tổ chức dạy học tại Cơ sở 2 cho các đối tượng sinh viên học chương trình GDQP&AN (bao gồm toàn bộ chương trình hoặc học từ 1 đến 2 học phần riêng lẻ) hoặc học cùng lúc chương trình GDQP&AN và học phần GDTC (5 tín chỉ) (bao gồm toàn bộ hoặc một số học phần riêng lẻ của chương trình GDQP&AN và học phần GDTC).

2.2.2. Sinh viên tham gia học tại Cơ sở 2 trong học kỳ hè thực hiện chế độ ăn, ở tập trung theo quy định tại Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh. Nhà trường tổ chức thành 2 khóa học:

- Khóa học 4 tuần dành cho sinh viên chỉ học chương trình GDQP&AN. Những sinh viên đăng ký học 1 đến 2 học phần GDQP&AN được bố trí học ghép trong khóa học này.

- Khóa học 6 tuần dành cho sinh viên học toàn bộ hoặc một số học phần riêng lẻ của chương trình GDQP&AN và toàn bộ học phần Giáo dục thể chất (5 tín chỉ).

 2.2.3. Nhà trường bố trí dạy học tại Cơ sở 1 cho các sinh viên chỉ học chương trình GDTC (bao gồm học phần GDTC (5 tín chỉ), học phần GDTC (phần chung) và các CLB) nhằm giúp sinh viên có thể đăng ký học thêm các học phần chuyên ngành, kỹ năng mềm, giúp sinh viên thuận lợi trong việc đi lại, ăn ở. Nhà trường tổ chức các hình thức học sau:

- Xem xét mở các CLB Võ Taekwondo (các phần 1, 2, 3, 4) dành cho sinh viên khóa 56 trở về trước chưa hoàn thành các học phần CLB; những sinh viên đã học các CLB khác phải đăng ký chuyển đổi sang CLB Võ Taekwondo trước khi tham gia học;

- Xem xét mở lớp GDTC (phần chung) dành cho sinh viên khóa 56 trở về trước;

- Mở lớp GDTC (5 tín chỉ) cho sinh viên khóa 57, 58 chưa hoàn thành chương trình GDTC và sinh viên các khóa 56 trở về trước chưa tham gia học  chương trình GDTC (học phần GDTC (phần chung) và các học phần CLB) học chuyển đổi sang học phần GDTC (5 tín chỉ).

2.3. Tổ chức thi kết thúc học phần

Nhà trường sẽ tổ chức thi kết thúc học phần ngay sau khi sinh viên hoàn thành nội dung học tập của từng học phần.

3. Đăng ký học

- Các đối tượng học theo nhu cầu cá nhân phải viết đơn nạp tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp (DV, HTSV&QHDN), trong đó:

+ Sinh viên các khóa đăng ký học các học phần GDQP&AN, sinh viên khóa 57, 58 đăng ký học học phần GDTC hoặc học cùng lúc chương trình GDQP&AN và GDTC (5 tín chỉ): Nạp đơn theo mẫu 1 trước ngày 31/5/2018.

+ Sinh viên khóa 56 về trước đăng ký học phần GDTC (phần chung), các học phần CLB hoặc học chuyển đổi sang học phần GDTC (5 tín chỉ): Nạp đơn theo mẫu 2 trước ngày 07/6/2018.

- Sinh viên thuộc diện chuyển đổi phải viết đơn (mẫu 3). Để tạo thuận lợi cho sinh viên, Trung tâm DV, HTSV&QHDN nhận đơn xin chuyển đổi (từ CLB sang học phần GDTC, hoặc từ CLB khác sang CLB Taekwondo) của từng sinh viên và trực tiếp chuyển Khoa GDTC, Phòng Đào tạo xác nhận và xử lý tập trung; sinh viên nhận lại đơn gốc khi nhập học. Khi đăng ký học, sinh viên đính kèm đơn xin chuyển đổi vào đơn đăng ký học. 

- Từ ngày 18/6/2018, sinh viên phải kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng ký học tại trang cá nhân, nếu có sai sót phải trực tiếp Bộ phận xử lý học vụ (Phòng Đào tạo) để được điều chỉnh. Thời gian xử lý từ 7h00’ ngày 18/6 đến 17h00’ ngày 21/6/2018.

- Sinh viên có trách nhiệm theo dõi lịch học trên trang cá nhân và tập trung học tập đúng thời gian, địa điểm quy định.

4. Kinh phí

4.1. Học phí:

- Sinh viên hệ liên thông, hệ gửi đăng ký học lại hoặc học nâng điểm và các đối tượng sinh viên khác tính hệ số dịch vụ bằng 1,5. Công thức áp dụng như sau: Hệ số môn học (nếu có) x Số tín chỉ x Đơn giá học phí theo ngành x Hệ số dịch vụ (1,5).

- Đối với sinh viên hệ liên thông, hệ gửi nếu đăng ký học lần 1 tính hệ số đối tượng bằng 2. Công thức áp dụng như sau: Hệ số đối tượng (2,0) x Số tín chỉ x Đơn giá học phí theo ngành.

4.2. Các khoản kinh phí khác:

Các khoản kinh phí khác (tiền ăn, ở, quân trang, quân phục, tiền điện, nước…) thực hiện như đối với học kỳ chính năm học 2017 - 2018, được quy định chi tiết tại Thông báo số 171/TB-ĐHV ngày 31/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc quy định công tác quản lý và các khoản đóng góp đối với sinh viên Trường Đại học Vinh học GDTC, GDQP&AN tại Trung tâm GDQP&AN Trường Đại học Vinh, cụ thể:

- Tiền ăn: 47.000 đồng/người/ngày; quyết toán theo bữa ăn (bữa sáng 10.000 đồng, bữa trưa 18.500 đồng, bữa chiều 18.500 đồng); dự kiến đợt học 4 tuần là 26 ngày, đợt học 6 tuần là 40 ngày thực ăn.

- Tiền ở: 120.000 đồng/sinh viên/đợt học 4 tuần hoặc 180.000 đồng/sinh viên/đợt học 6 tuần. Nếu học riêng từng học phần thì tính 30.000 đồng/người/tuần. Phòng ở bố trí 8 người.

- Tiền khấu hao quân trang, quân phục (bao gồm giặt là 1 lần vào cuối đợt học): 285.000 đồng/người/đợt học 4 tuần hoặc 365.000 đồng/người/đợt học 6 tuần. Riêng các trường hợp chỉ học 1 hay một số học phần GDQP riêng lẻ, tiền khấu hao quân trang, quân phục là 75.000 đồng/người/tuần, tiền giặt là: 75.000 đồng/người/đợt học. Sinh viên làm hư hỏng hoặc mất mát quân trang, quân phục phải đền bù theo giá quân trang, quân phục mua vào đầu năm học 2017 - 2018.

- Tiền sử dụng điện, nước được tính theo chỉ số công tơ của từng phòng ở vào cuối đợt học, đơn giá thực hiện theo quy định hiện hành.

Sinh viên căn cứ nhu cầu học và định mức của Nhà trường quy định nêu trên để nạp tiền (qua phòng thu của ngân hàng hoặc nạp online) đầy đủ trước khi đăng ký học.

Trong quá trình đăng ký, mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm DV, HTSV&QHDN, tầng 1 nhà A0 Trường Đại học Vinh, điện thoại: 0238.3733666, Email: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn, phụ trách: chuyên viên Hồ Thị Dung, điện thoại 0948.521266.

Nhà trường thông báo đến các đối tượng sinh viên biết và thực hiện. Yêu cầu Trưởng các đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc các nội dung nêu trên./.

Thông báo

Mẫu đơn