Trong chương trình giáo dục phổ thông mới dự kiến bắt đầu thực hiện vào năm học 2019 - 2020, môn Khoa học tự nhiên ở bậc Trung học cơ sở được xây dựng trên cơ sở tích hợp nội dung của 3 môn học: Vật lý, Hóa học, Sinh học. Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục phổ thông nói riêng cũng như nhu cầu cung cấp giáo viên dạy môn Khoa học Tự nhiên ở trường Trung học cơ sở, Viện Sư phạm Tự nhiên - Trường Đại học Vinh đã hoàn thành việc xây dựng đề án và chương trình đào tạo ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên (mã số: 7140247).

Các nội dung cơ bản của chương trình đào tạo ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên: Xem File đính kèm!