Xem File đính kèm!

Lưu ý: Những sinh viên nào chưa cập nhật thông tin cá nhân hoặc thông tin bị sai (họ tên, ngày tháng năm sinh ...) thì ngày 12/12/2016, khẩn trương lên Văn phòng Trung tâm Đào tạo liên tục để cập nhật và đính chính thông tin.