I. CÁC KHOA, VIỆN VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

1. Phòng Đào tạo

- Đơn vị đầu mối tổ chức triển khai kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy đợt 3 năm 2020.

- Rà soát, kiểm tra tính chính xác của các điều kiện xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên theo quy chế đào tạo hiện hành.

- Phối hợp với các đơn vị xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên.

- Tổng hợp hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp từ các khoa, viện, các đơn vị liên quan trình hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cấp trường.

2. Các khoa, viện

- Hoàn thành việc tổ chức coi thi, chấm thi, nhập điểm cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp các khóa.

- Kiểm tra, rà soát các học phần, số tín chỉ tích lũy, điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa của sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp theo chương trình đào tạo, liên thông, ngành thứ 2, văn bằng thứ hai để xét và công nhận tốt nghiệp, lưu ý:

+ Đối với sinh viên liên thông: Rà soát, kiểm tra việc quy đổi học phần/tín chỉ từ cao đẳng sang đại học cho sinh viên liên thông theo hướng dẫn số 05/HD-ĐHV ngày 10/4/2018 của Hiệu trưởng về việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học chính quy.

+ Đối với sinh viên văn bằng thứ hai: Rà soát, kiểm tra việc quy đổi các học phần/tín chỉ tích lũy ở văn bằng thứ nhất sang chương trình đào tạo văn bằng thứ hai.

- Thông báo sinh viên hoàn thành mọi nghĩa vụ với khoa, viện, Nhà trường (học phí, kinh phí ký túc xá, các khoản kinh phí liên quan, tài liệu thư viện...).

- Nhận đơn xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên tồn đọng, sinh viên học vượt đủ điều kiện tốt nghiệp trước ngày 20/9/2020.

- Tổ chức nhận xét, đánh giá, xếp loại rèn luyện và ghi vào lý lịch sinh viên; Rà soát sinh viên vi phạm kỷ luật bị cảnh cáo cấp Trường trở lên, sinh viên có khối lượng các học phần bị điểm F phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số tín chỉ quy định cho toàn chương trình để hạ bậc đối với loại xuất sắc và giỏi, sinh viên có số học phần/tín chỉ tự chọn thừa.

- Thành lập Hội đồng và tiến hành xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên; nộp biên bản họp hội đồng, danh sách sinh viên đủ điều kiện đề nghị công nhận tốt nghiệp về Trường (qua Phòng Đào tạo) trước ngày 25/9/2020.

3. Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Phối hợp với các khoa, viện và các đơn vị liên quan tổ chức thi kết thúc học phần, chấm thi, nhập điểm, tính điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa cho sinh viên hệ chính quy đủ điều kiện tốt nghiệp.

4. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Trung tâm CNTT, Phòng Hành chính Tổng hợp (Bộ phận Một cửa)

Phối hợp với các khoa, viện và các đơn vị liên quan đính chính sai sót thông tin cho sinh viên; đánh giá, xếp loại rèn luyện và cập nhật vào hệ thống phần mềm; lập danh sách sinh viên thuộc diện bị kỷ luật cảnh cáo trở lên đối với sinh viên xếp loại giỏi, xuất sắc; sinh viên quá hạn đào tạo (nếu có).

5. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên

Phối hợp với Khoa Sư phạm Ngoại ngữ kiểm tra và cập nhật vào thệ thống phần mềm CMC các loại chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương do các đơn vị ngoài Trường cấp; cập nhật kết quả kiểm tra Ngoại ngữ cho sinh viên xét tốt nghiệp trên hệ thống phần mềm CMC.

6. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Phối hợp với các khoa, viện và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp còn thiếu học phí, các khoản kinh phí liên quan; thiếu thông tin tài khoản ngân hàng, thông báo cho sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ trước khi xét và công nhận tốt nghiệp.

7. Phòng Thanh tra – Pháp chế: Thanh tra, kiểm tra kết quả học tập của sinh viên đề nghị công nhận tốt nghiệp.

8. Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào, Trung tâm Nội trú

Phối hợp với các khoa, viện thông báo cho sinh viên xét tốt nghiệp hoàn trả tài liệu (sau khi thi kết thúc học phần và bảo vệ đồ án), kinh phí ký túc xá.

II. ĐỐI VỚI SINH VIÊN

1. Kiểm tra, sửa sai (nếu có) và cập nhật thông tin cá nhân phục vụ in bằng tốt nghiệp, chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - an ninh

Sinh viên thực hiện kiểm tra thông tin cá nhân: Họ đệm và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính; cập nhật tài khoản ngân hàng cá nhân vào trang đăng ký học (http://student.vinhuni.edu.vn); Nếu có bất kỳ thông tin nào không đúng, sinh viên mang thẻ sinh viên, chứng minh nhân dân đến Bộ phận một cửa - Phòng Hành chính tổng hợp (Tầng 1, Nhà điều hành) để sửa sai trước ngày 20/9/2020.

Lưu ý: Sinh viên có thông tin bị sai, không thực hiện sửa sai theo thời gian của thông báo này, tự chịu trách nhiệm với thông tin in trên văn bằng tốt nghiệp và hồ sơ sinh viên.

2. Kiểm tra kết quả học tập, rèn luyện

- Sinh viên kiểm tra kết quả học tập, rèn luyện bao gồm: Điểm tích lũy học phần, điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa, tổng số tín chỉ tích lũy, số học phần/tín chỉ tự chọn thừa, kết quả rèn luyện, chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Ngoại ngữ trong tài khoản cá nhân.

- Sinh viên đã được các đơn vị ngoài trường cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh đề nghị viết đơn kèm theo bản sao hợp pháp và bản gốc chứng chỉ gửi về Khoa Giáo dục Thể chất, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh Trường Đại học Vinh để kiểm tra, xác minh và xem xét; nếu chứng chỉ không đạt chuẩn thì sinh viên phải bổ sung kiến thức tại Trường Đại học Vinh theo quy định.

3. Các học phần tự chọn

Đối với các học phần tự chọn, nếu số lượng học phần/tín chỉ trong nhóm tự chọn mà sinh viên tích lũy lớn hơn số lượng học phần bắt buộc phải tích lũy, sinh viên lựa chọn học phần/tín chỉ phù hợp và viết đơn loại bỏ học phần/tín chỉ vượt quá quy định nộp về Trợ lý đào tạo của các khoa, viện trước ngày 20/9/2020 để được giải quyết.

4. Đối với sinh viên hệ liên thông

Nhà trường yêu cầu các khoa, viện thông báo cho sinh viên liên thông đủ điều kiện tốt nghiệp các khóa nộp các hồ sơ sau về khoa, viện, các đơn vị liên quan trước ngày 20/9/2020:

- Nộp về khoa, viện: 1 bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng; 1 bảng điểm gốc toàn khóa hệ cao đẳng và 01 bản sao có công chứng.

- Sinh viên đã được các đơn vị ngoài trường cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh đề nghị viết đơn kèm theo bản phôtô có công chứng và bản gốc chứng chỉ gửi về Khoa Giáo dục Thể chất, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh Trường Đại học Vinh để kiểm tra, xác minh và xem xét; nếu chứng chỉ không đạt chuẩn hoặc sinh viên không có chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh thì phải bổ sung kiến thức tại Trường Đại học Vinh theo quy định; sau khi hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh gửi hồ sơ xác nhận về Nhà trường (qua Phòng Đào tạo).

5. Đăng ký xét tốt nghiệp

Sinh viên tồn đọng, sinh viên học vượt đủ điều kiện tốt nghiệp viết đơn xét tốt nghiệp nộp về khoa, viện trước ngày 20/9/2020.