Căn cứ nguyện vọng của sinh viên và đề nghị của các khoa đào tạo về việc điều chỉnh lịch thi tiếng Anh B1 chuẩn đầu ra nhằm giúp sinh viên có thời gian ôn tập, tránh trùng lặp lịch thi các học phần chính quy và tạo điều kiện cho một số sinh viên tiếp tục đăng ký sau khi có kết quả thi của hai học phần tiếng Anh, Nhà trường thông báo kế hoạch điều chỉnh cụ thể như sau:
Xem File đính kèm!