Trường Đại học Vinh thông báo Thời khóa biểu dự kiến các chuyên đề Khóa 26 học tại Trường 

Các học viên theo dõi và tham khảo thêm học liệu các chuyên đề trên E-learning (http://elearning.vinhuni.edu.vn/)

Thời khóa biểu của Khóa 26