Xét đề nghị của ngành Luật (25C), Nhà trường thông báo điều chỉnh ca thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 25 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 31/3 và 01/4/2018 (Tuần 4) tại Nhà học B1 (Xem chi tiết tại đây). Cụ thể như sau: một số ngành thay đổi phòng thi, ngành Ngữ văn chuyển từ Ca 2 lên Ca 1. Đề nghị học viên theo dõi và thực hiện. Thông tin thêm về kì thi, liên hệ thầy Nguyễn Minh Hiền (0238 3855 452, máy lẻ 371), chuyên viên của Trung tâm Đảm bảo chất lượng.

Lưu ý:

- Học viên chưa có điểm giữa kì hoặc chưa đóng học phí không được dự thi.

- Học viên vắng thi không có lí do chính đáng phải đăng kí học lại học phần vắng thi.

- Học viên khóa 24 cũng được được bố trí thi bổ sung cùng đợt thi này (chi tiết xem file đính kèm).

- Khi dự thi, học viên phải đeo phù hiệu (hoặc mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh nếu mất phù hiệu).

Trung tâm Đảm bảo chất lượng